Rok 2015 zásadně nemění oblast sociálního zabezpečení svěřenou do kompetence ČSSZ

Praha 7. 1. 2015

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v bodech rekapituluje, co bude v sociálním zabezpečení platit po celý rok 2015. S důležitými údaji platnými pro tento rok seznámí detailní přehled.

Tak jako každý rok by měly zpozornět hlavně osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Především jich se týkají změny v placení pojistného na důchodové pojištění.

Právní úprava platná pro rok 2015 dále ukládá, že zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci již nebudou mít možnost stanovit si tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % a odečítat od pojistného ½ zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.  

Podrobný přehled důležitých údajů

Pojistné na důchodové pojištění

Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu1)

 

 • zaměstnanec

 

  •  není účasten důchodového spoření (II. pilíř)

6,5 %

  •  je účasten důchodového spoření (II. pilíř)

3,5 %

 •  zaměstnavatel (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

22,7 %

 •  OSVČ (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

 

  • není účastna důchodového spoření (II. pilíř)

29,2 %

  • je účastna důchodového spoření (II. pilíř)

26,2 %

 • osoba dobrovolně účastna důchodového pojištění

 

  •  není účastna důchodového spoření (II. pilíř)

28 %

  •  je účastna důchodového spoření (II. pilíř)

30 %

Maximální měsíční záloha OSVČ2)

 

 •  není účastna důchodového spoření (II. pilíř)

31 082 Kč

 •  je účastna důchodového spoření (II. pilíř)

27 889 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ3)

 

 • do podání Přehledu za rok 2014

 

  • při hlavní činnosti

6 486 Kč

  • při vedlejší činnosti

2 595 Kč

 •   v měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následujících měsících

 

  • při hlavní činnosti

6 653 Kč

  • při vedlejší činnosti

2 662 Kč

Minimální měsíční záloha OSVČ (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna důchodového spoření (II. pilíř)

 •   do podání Přehledu za rok 2014

 

  •  při hlavní činnosti

1 894 Kč

  •  při vedlejší činnosti s povinností platit zálohy

758 Kč

 •  v měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následujících měsících

 

  •  při hlavní činnosti

1 943 Kč

  •  při vedlejší činnosti s povinností platit zálohy

778 Kč

Minimální měsíční záloha OSVČ (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna důchodového spoření (II. pilíř)

 •  do podání Přehledu za rok 2014

 

  •  při hlavní činnosti

1 700 Kč

  •  při vedlejší činnosti s povinností platit zálohy

680 Kč

 • v měsíci podání Přehledu za rok 2014 a následujících měsících

 

  • při hlavní činnosti

1 744 Kč

  • při vedlejší činnosti s povinností platit zálohy

698 Kč

Rozhodná částka pro rok 2014, která zakládá účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost

62 261 Kč

Rozhodná částka pro rok 2015, která zakládá účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost

63 865 Kč

Minimální pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

 • není účastna důchodového spoření (II. pilíř)

1 863 Kč

 • je účastna důchodového spoření (II. pilíř)

1 996 Kč

Důchody

Výpočet osobního vyměřovacího základu4) pro stanovení procentní výměry důchodu

 •  do I. redukční hranice

100 %

 •  nad I. do II. redukční hranice

26 %

 •  nad II. redukční hranici

nepřihlíží se

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu5)

 

 •  I.

11 709 Kč

 •  II.

106 444 Kč

Výpočet procentní výměry6) důchodu z výpočtového základu za každý celý rok pojištění

 • bez účasti na důchodovém spoření (II. pilíř)

1,5 %

 • s účastí na důchodovém spoření (II. pilíř)

1,2 %

Základní výměra důchodu7)

2 400 Kč

Pojistné na nemocenské pojištění

Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu1)

 

 •  zaměstnanec

0

 • zaměstnavatel

2,3 %

 • OSVČ - stanoví se ze stejného vyměřovacího základu3) jako pro platbu důchodového pojištění

dobrovolné

2,3 %

Měsíční pojistné OSVČ

 

 • minimální

115 Kč

 • maximální

odvíjí se od vyměřovacího základu3) pro důchodové pojištění

Rozhodný příjem8) zakládající účast na pojištění

2 500 Kč

Dávky nemocenského pojištění

(nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu9) pro stanovení výše dávky

 •  I.

888 Kč

 • II.

1 331 Kč

 • III.

2 662 Kč

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu10) pro stanovení výše nemocenského a ošetřovného, resp. peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

 • do I. redukční hranice

90 %,

resp. 100 %

 •  nad I. do II. redukční hranice

60 %

 • nad II. do III. redukční hranice

30 %

 • nad III. redukční hranici

nepřihlíží se

Výše dávky z redukovaného denního vyměřovacího základu

60 %,

resp. 70 %

Další údaje

Splatnost pojistného na sociální zabezpečení

(připsání na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení)

od 1. do 20. dne následujícího měsíce

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení

(48násobek průměrné mzdy)

1 277 328 Kč

„Průměrná mzda“

(všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient)

26 611 Kč

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2013

25 903 Kč

Přepočítávací koeficient za rok 2013

1,0273

1) vyměřovací základ = zjednodušeně jde o úhrn příjmů (hrubých výdělků) z výdělečné činnosti za kalendářní měsíc; u OSVČ za daný kalendářní rok; u zaměstnavatele jde o úhrn všech příjmů, které na mzdách (platech) zúčtoval svým zaměstnancům za daný měsíc, u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění měsíční částka, kterou si určí, nejméně však ve výši ¼ průměrné mzdy

2) měsíční záloha OSVČ = vypočítává se  z vyměřovacího základu, který si OSVČ stanovuje, nejvýše však z 1/12 maximálního vyměřovacího základu stanoveného pro kalendářní rok

3) vyměřovací základ OSVČ = jde o částku, kterou si OSVČ určí pro daný kalendářní měsíc svou platbou, nesmí však být nižší než 50 % daňového základu připadající v průměru na jeden měsíc výkonu činnosti v předchozím kalendářním roce. Je-li takto stanovená částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, odvádí OSVČ pojistné z nejnižšího vyměřovacího základu

4) osobní vyměřovací základ = měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů (hrubých výdělků) pojištěnce za rozhodné období

5) výpočtový základ = z něj se vypočítává výše důchodu; určí se redukcí osobního vyměřovacího základu

6) procentní výměra = stanovuje se individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění

7) základní výměra = stanovuje ji zákon a je jednotná pro všechny druhy důchodů

8) rozhodný příjem = minimální výše sjednaného příjmu za měsíc, která dle zákona může založit účast na nemocenském pojištění

9) denní vyměřovací základ = zjednodušeně jde o průměrný denní příjem za rozhodné období – zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. dočasná pracovní neschopnost, potřeba ošetřování, apod.)

10) redukovaný denní vyměřovací základ = z něj se vypočítává výše dávky; určí se redukcí denního vyměřovacího základu

 

Přehled údajů, které platily pro rok 2014 – viz: www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/dulezite-udaje-platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2014.htm