Cíl zůstává stále týž: ČSSZ rozvíjí svoji pozici proklientsky orientovaného úřadu, důsledně hájícího zájmy státu

Praha 3. 12. 2014

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) hraje nezastupitelnou úlohu v oblasti důchodového a nemocenského pojištění. Zaměstnanci přicházejí do kontaktu s lidmi v nejrůznějších životních situacích. Naplňování strategie úřadu, jehož nezanedbatelnou agendu tvoří právě přímý kontakt s lidmi, bylo proto jedním z hlavních témat prosincové celorepublikové porady vedení ČSSZ.

Česká správa sociálního zabezpečení v uplynulém roce opět potvrdila, že je stabilní, fungující institucí, která si beze zbytku plní povinnosti vyplývající pro ni ze zákona, a to i ve složitých ekonomických podmínkách. Alfou a omegou naší práce je vstřícný a rovný přístup ke všem našim klientům,“ zaznělo ve vystoupení ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna.

Ústřední ředitel dále zrekapituloval uplynulých 11 měsíců letošního roku: „Udrželi jsme si stabilitu výkonu agend. O starobních důchodech rozhodujeme v průměru za 28 dní, o invalidních za 53 dní a pozůstalostních za 26 dní. Pozitivních výsledků dosahujeme také v agendě rozhodování o dávkách nemocenského pojištění. Přesto, že evidujeme meziroční nárůst počtu dávek nemocenského pojištění o zhruba 200 000, dávky zpracováváme včas, bez poruch a většinou ve lhůtě do 10 dnů od uplatnění žádosti. I když vyplatíme ročně více jak 40 miliónů důchodů, nedošlo v této oblasti k žádným poruchám ani zpožděním. A že to nebylo samozřejmé? Ano, nebylo, mnohé jsme pro to museli udělat,“ konstatoval ústřední ředitel.

ČSSZ byla dobře připravena také na vyřizování žádostí o dorovnávací přídavek některým poživatelům českého a slovenského důchodu, které se odehrávalo především v prvním pololetí roku 2014, a na účinnost nových smluv o sociálním zabezpečení mezi ČR a dalšími státy, např. Ruskem a Indií.

Dosažené výsledky práce jsou stvrzením toho, že agendy úřadu jako takového, okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) nevyjímaje, jsou ustálené. Tento stav dává prostor k tomu, aby úřad svou pozornost zaměřil na optimalizaci stávající technologické podpory zejména v důchodové agendě v zájmu vytvoření nového konceptu vyřizování žádostí o změnu výplat důchodů či dalších požadavků klientů, v agendě osob samostatně výdělečně činných a kontrolní činnosti.

Nosnými tématy dalšího rozvoje, která byla diskutována, pak byl proklientský přístup a elektronická komunikace, zefektivnění kontrolní činnosti, integrovaná komunikace vůči klientovi, možnost elektronického objednávání klientů ke službám úřadu a v neposlední řadě pak významná oblast práce s daty, jejich bezpečnost a možnosti jejich dalšího využití včetně otázky tzv. publikace otevřených dat.

„Kromě úkolů na rok 2015, které máme zakotvené ve své strategii na období let 2014 až 2020, nás čeká aplikace zákona o státní službě, protože v jeho režimu budeme vykonávat svou práci,“ řekl ústřední ředitel ČSSZ.

Fotografie vystoupení ÚŘ Kahouna