ČSSZ si připomíná čtvrtstoletí práce pro klienty a Česká republika 90 let od vzniku první legislativní úpravy o sociálním pojištění v novodobé historii

Praha 13. 10. 2014

Čtvrtstoletí práce pro klienty si Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomene v blížícím se roce 2015. Již na letošní podzim ale připadá výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zákon č. 221/1924 Sb.), na jehož základech stojí systém sociálního zabezpečení dodnes. Proto ČSSZ připravuje několik akcí k oběma jubileím i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociální věcí ČR (MPSV). Převažující část úsilí chtějí pracovníci ČSSZ věnovat dalšímu zlepšování služeb pro klienty. Zejména v oblasti elektronické komunikace.

30. října si připomeneme 90 let od přelomového okamžiku, který znamenal zásadní obrat v tom, jakým způsobem přemýšlíme o sociálním zabezpečení a vůbec o společnosti kolem nás. V roce 1924 byl v Československu schválen zákon o sociálním pojištění. Zavedl dělnické pojištění, hovořil o nemocenské i o problematice důchodů,“ popsala přelomový okamžik v sociální problematice ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

V zásadě lze říci, že na základních principech onoho zákona funguje systém důchodového pojištění dodnes a položil základy činnosti České správy sociálního zabezpečení,“ navázal ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. „Naším úkolem je stále zlepšovat naši práci vůči klientům, nikoliv plesat. 25 let své existence si úřad připomene převážně během roku 2015 společně s veřejností. Zaměříme se na šíření osvěty, vysvětlíme, jaké služby okresní správy sociálního zabezpečení veřejnosti poskytují a jaká jsou hlavní pravidla pro získání nároku na jednotlivé dávky vyplácené úřadem. Čeká nás série setkání se zástupci médií ve všech krajích,“ pokračoval.

V plánu je vědecký seminář/akademický panel, připravovaný ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze. Půjde o odbornou konferenci s mezinárodní účastí se zaměřením na historický aspekt sociálního pojištění a na jeho mezinárodní kontext. Připravuje se zasedání Rady Evropské asociace posudkových a revizních lékařů (EUMASS), i jeho účastníci si jubileum připomenou. ČSSZ zintenzivnila spolupráci s vysokými školami a univerzitami, aby studentům oblast sociálního zabezpečení přiblížila.

Vybrané elektronické služby klientům se soustředí pod nový ePortál ČSSZ, aby byly dostupné online. Díky masivní digitalizaci začátkem 21. století mohla vzniknout individuální konta pojištěnců. To umožnilo poskytovat vybrané služby online. ePortál ČSSZ lze přirovnat k internetové samoobsluze a ČSSZ jej chce maximálně zpřístupnit všem, proto rozpracovává možnosti přidělování vlastních identifikačních údajů klientům.

Systém sociálních dávek zahrnuje velké množství institutů a procedur. Klient, kterým je v tomto případě občan, musí často vynaložit značné úsilí, aby mohl naplno využít prostředky, na které má nárok. Musíme tak neustále vést debatu o modernizaci a efektivním řízení celého systému. Opět však opakuji, to neznamená bezhlavě diktovat změny, tak, jak se to často dělo v minulosti,“ zdůraznila ministryně Michaela Marksová.

Její slova doplnil ústřední ředitel Vilém Kahoun: „Pracujeme na tom, aby se lidé mohli snáze seznámit s orientačním odhadem budoucí výše svého důchodu. Běžně občanům poskytujeme přehled dob pojištění, které v jejich kontech evidujeme – formou tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění. Lidé se z něj dovědí, zda nám zaměstnavatelé předávali údaje, které měli. Aby se i informativní výpočet důchodu stal dostupnější, chceme zavést službu pro objednání osobní konzultace na pracovištích. Nejsme soukromý subjekt, nevytváříme zisk. Rozvoj klientských služeb je přímo úměrný dostupným, resp. přiděleným zdrojům.

Činnost ČSSZ využívá a v budoucnu využije většina obyvatel České republiky. V prvním pololetí letošního roku úřad spravoval platby takřka 5 milionů poplatníků (od více než 4,9 milionu). Konkrétně je jeho klienty 4,2 milionu pojištěnců od 269 tisíc zaměstnavatelů a také takřka 687 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), povinných platit zálohy na důchodové pojištění. Další silnou skupinou klientů jsou důchodci s nároky na různé druhy důchodových dávek. V první polovině roku 2014 ČSSZ vyplácela důchody 2,3 milionu starobních důchodců, 429 tisícům invalidních důchodců a 83 tisícům pozůstalostních důchodců. Celkem ČSSZ vyplatila 3,5 milionu důchodů. ČSSZ je v tomto ohledu zcela výjimečnou finančně správní institucí.

ČSSZ vznikla v roce 1990 sloučením Úřadu důchodového zabezpečení v Praze, České správy nemocenského pojištění a Správy nemocenského pojištění Svazu českých a moravských výrobních družstev. Nicméně novodobá historie konsolidace organizačního uspořádání sociálního pojištění dosahuje až k začátku padesátých let dvacátého století. V nově vzniklé instituci začali pracovat i tehdejší zaměstnanci odborů sociálních věcí a zdravotnictví dnes již neexistujících národních výborů.

Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.