První žádosti o dorovnání česko-slovenských důchodů začne ČSSZ rozhodovat od prosince

Praha 29. 11. 2013

O dorovnávací přídavek budou moci od letošního prosince žádat někteří poživatelé českého starobního důchodu, kterým je vyplácen zároveň starobní důchod ze Slovenska za doby pojištění získané v bývalém Československu. Umožní jim to novela zákona o důchodovém pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) začne o této dávce rozhodovat od 1. 12. 2013.

Dorovnávací přídavek lze přiznat při splnění zákonem daných podmínek pouze starobním důchodcům. Nevztahuje se tedy na poživatele invalidních důchodů ani na poživatele pozůstalostních důchodů, byť jim tento druh důchodu vyplácí Česká republika,“ upřesňuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a doplňuje: „Žádost o dorovnávací přídavek se podává přímo České správě sociálního zabezpečení nebo ji mohou klienti sepsat na okresních správách sociálního zabezpečení. Lhůta pro její podání není časově omezena a v případě, že žadateli vznikne na přídavek nárok, náleží přídavek od data uvedeného v žádosti. Nárok na dorovnávací přídavek není podmíněn českým státním občanstvím ani bydlištěm v České republice.

Nárok na dorovnávací přídavek vzniká nejdříve od 1. 12. 2013, i když podmínky mohl důchodce splňovat před tímto dnem. Dorovnávací přídavek českého a slovenského důchodu náleží při splnění čtyř podmínek, a to jestliže žadatel:

  • a) získal před 1. 1. 1993 alespoň 25 let československé doby pojištění, za kterou mu byl přiznán po 31. 12. 1992 starobní důchod podle slovenských právních předpisů (dále jen „slovenský starobní důchod“) - pro účely splnění podmínky získání 25 let československé doby pojištění se bude přihlížet rovněž k dobám pojištění získaným do 31. 12. 1992 ve státech, se kterými má Česká republika uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, a ve státech, na které se vztahují předpisy EU o koordinaci sociálního zabezpečení;
  • b) v období od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1995 získal alespoň 1 rok doby povinného pojištění podle českých právních předpisů - do této doby se nezahrnují náhradní doby pojištění;
  • c) ke dni, od něhož žádá o přiznání dorovnávacího přídavku, je mu vyplácen český i slovenský starobní důchod;
  • d) ke dni, od něhož žádá jeho přiznání, má výše dorovnávacího přídavku kladnou hodnotu – zjednodušeně jde o rozdíl mezi hypotetickou výší starobního důchodu vypočtenou ze všech získaných dob důchodového pojištění a součtem vypláceného českého starobního důchodu a vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu.

Příklad: Pan Novák pracoval ke dni rozdělení ČSFR pro zaměstnavatele se sídlem na Slovensku, proto mu byl za dobu pojištění získanou do dne rozdělení ČSFR přiznán slovenský starobní důchod. Zároveň je poživatelem českého starobního důchodu, který mu byl přiznán za dobu pojištění získanou v ČR v letech 1994 až 2012. V prosinci 2013 si požádá o dorovnávací přídavek. ČSSZ spočítá hypotetickou výši starobního důchodu, která by mu náležela za doby pojištění získané v ČSFR a ČR (13 500 Kč) a porovná tuto částku se součtem vypláceného českého starobního důchodu (5 690 Kč) a slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu (7 206 Kč). Rozdíl mezi hypotetickou výší starobního důchodu a úhrnem obou vyplácených důchodů činí 604 Kč, tj. 13 500 – (5 690 + 7 206). Panu Novákovi bude vyplácen k českému starobnímu důchodu od 1. 12. 2013 dorovnávací přídavek ve výši 604 Kč měsíčně.

Při přepočtu výše vypláceného slovenského starobního důchodu na českou měnu se použije kurz české koruny vůči euru vyhlášený Českou národní bankou. Dorovnávací přídavek je specifickou dávkou důchodového pojištění, nepodléhá valorizačním předpisům a bude se pravidelně přepočítávat, a to ke dni 31. ledna každého kalendářního roku. Výši vypláceného slovenského starobního důchodu si bude ověřovat ČSSZ u slovenského nositele pojištění.

V praxi může nastat i situace, kdy výše dorovnávacího přídavku nebude mít kladnou hodnotu ke dni, od něhož důchodce jeho přiznání požaduje a nárok tedy nevznikne. Zákon však umožňuje, aby si důchodce novou žádost o přiznání dorovnávacího přídavku podal znovu, a to nejvýše dvakrát. Podmínkou je, že v nové žádosti uvede jako den, od něhož má být dorovnávací přídavek přiznán, 31. leden některého kalendářního roku po kalendářním roce uvedeným v předchozí žádosti.

Nárok na dorovnávací přídavek však nemusí náležet na dobu neurčitou. Pokud by v důsledku změny výše vypláceného českého starobního důchodu nebo výše vypláceného slovenského starobního důchodu přepočteného na českou měnu dorovnávací přídavek neměl kladnou hodnotu, zaniká nárok na jeho výplatu. V případě, že nárok na výplatu dorovnávacího přídavku zanikl z uvedeného důvodu, tj. nedosáhl kladné hodnoty, v období tří bezprostředně následujících kalendářních roků, nárok na něj zaniká dnem 31. ledna posledního z těchto kalendářních roků.

Bližší informace v konkrétních případech poskytnou pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na tel. čísle +420 257 062 860.