Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2014

Praha 27. 12. 2013

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů pro rok 2014.

Pojistné

Plátce pojistného (zaměstnavatel) nadále odvádí na důchodové pojištění za zaměstnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a za zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. Toto pojistné zaměstnavatel platí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance zůstává ve výši 2,3 %, v některých případech 3,3 %, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %. Pojistné musí být na účet příslušné OSSZ připsáno nejpozději 20. dne následujícího měsíce, za které se pojistné odvádí.

Pojistné osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)

V roce 2014 se OSVČ, jako každý rok, mění minimální zálohy na důchodové pojištění, měsíční vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné.

OSVČ, které nejsou účastny důchodového spoření, budou v roce 2014 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % - z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a budou jej odvádět příslušné OSSZ.

Dobrovolné důchodové pojištění

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce 2014 nově 1 817 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) v případě, že není účastna důchodového spoření, a u osoby účastné důchodového spoření pak 1 946 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy). Pojistné se hradí přímo příslušné OSSZ. Pouze u osoby účastné důchodového spoření převede OSSZ část pojistného na důchodové spoření na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu.

Důchody

Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2014 bude tato částka nově 2 340 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového základu. Od 1. 1. 2014 se pro výpočet důchodů přiznaných po 31. 12. 2013 použijí upravené redukční hranice. Lidé, kteří v roce 2014 dosáhnout důchodového věku, budou muset získat alespoň 30 let doby důchodového pojištění.

Nemocenské pojištění

Od 1. 1. 2014 končí dočasné opatření v oblasti nemocenského pojištění, kdy v letech 2011 – 2013 poskytoval zaměstnavatel po dobu prvních 21 dní dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy a OSSZ vyplácely nemocenské až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnanci, který bude uznán dočasně pracovně neschopným v době od 1. 1. 2014, budou zaměstnavatelé vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a od 15. kalendářního dne nemocenské bude vyplácet OSSZ. Zvyšují se redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro určení výše dávek nemocenského pojištění.

Podrobný přehled důležitých údajů

 

Rok 2014

Rok 2013

Všeobecný vyměřovací základ

za rok 2012:
25 903 Kč

za rok 2011:
25 093 Kč

Přepočítávací koeficient

za rok 2012:

1,0015

za rok 2011:

1,0315

„Průměrná mzda“

(všeobecný vyměřovací základ x přepočítávací koeficient)

25 942 Kč

25 884 Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy)

1 245 216 Kč                  

1 242 432 Kč                  

Splatnost pojistného na sociální zabezpečení

od 1. do 20. dne následujícího měsíce

Důchodové pojištění

Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu

 • zaměstnanec, který není účasten důchodového spoření
 • zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření

6,5 %

3,5 %

6,5 %

3,5 %

 • zaměstnavatel (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

22,7 %

22,7 %

 • osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která není účastna důchodového spoření
 • osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %), která je účastna důchodového spoření

 

29,2 %

 

 

26,2 %

 

 

29,2 %

 

 

26,2 %

 

 • osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění
 • osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění, je-li současně účastna důchodového spoření

28 %

 

30%

28 %

 

30%

Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění

 • bez účasti na důchodovém spoření minimálně
 • s účastí na důchodovém spoření minimálně

 

1 817 Kč

1 946 Kč

 

1 812 Kč

1 942 Kč

Důchodové pojištění OSVČ

Maximální záloha OSVČ

30 301 Kč

30 233 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ

 • do podání Přehledu za rok 2013

 

 

  • při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy)

6 471 Kč

6 285 Kč

  • při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy)

2 589 Kč

2 514 Kč

 • od měsíce podání Přehledu za rok 2013

 

 

  • při hlavní činnosti

6 486 Kč

6 471 Kč

  • při vedlejší činnosti

2 595 Kč

2 589 Kč

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (bez účasti na důchodovém spoření)

 • do podání Přehledu

 

 

  • při hlavní činnosti

1 890 Kč

1 836 Kč

  • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy)

756 Kč

735 Kč

 • od měsíce Podání přehledu

 

 

  • při hlavní činnosti

1 894 Kč

1 890 Kč

  • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy)

758 Kč

756 Kč

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost (za rok)

62 261 Kč

62 121 Kč


 


Důchody

Výpočet osobního vyměřovacího základu pro stanovení procentní výměry důchodu

 • do I. redukční hranice

100 %

100 %

 • nad I. do II. redukční hranice

26 %

27 %

 • nad II. do III. redukční hranice

22 %

19 %

 • nad III. redukční hranici

3 %

6 %

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu důchodu

 • I.

11 415 Kč

11 389 Kč

 • II.

30 093 Kč

30 026 Kč

 • III.

103 768 Kč

103 536 Kč

Výpočet procentní výměry důchodu z výpočtového základu

 • za každý celý rok pojištění bez účasti na důchodovém spoření
 • za každý celý rok pojištění s účastí na důchodovém spoření

 

 

1,5 %

 

1,2%

 

 

1,5 %

 

1,2%

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

2 330 Kč

Nemocenské pojištění

Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu

 • zaměstnanec

0

0

 • zaměstnavatel (nelze odečíst ½ částky zúčtované na náhradě mzdy)

2,3 %

2,3 %

 • zaměstnavatel s méně než 26 zaměstnanci může zvolit i variantu s odečtem ½ částky zúčtované na náhradě mzdy

3,3 %

3,3 %

 • osoba samostatně výdělečně činná (ze stejného vyměřovacího základu jako pro platbu důchodového pojištění)

dobrovolné,
2,3 %

dobrovolné,
2,3 %

Měsíční pojistné OSVČ

 

 

 • minimální

115 Kč

115 Kč

 • maximální

2 382 Kč

2 382 Kč

Dávky nemocenského pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění

 • I.

865 Kč

863 Kč

 • II.

1 298 Kč

1 295 Kč

 • III.

2 595 Kč

2 589 Kč

Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského a ošetřovného, resp. peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

 • do I. redukční hranice

90 %, resp. 100 %

90 %, resp. 100 %

 • nad I. do II. redukční hranice

60 %

60 %

 • nad II. do III. redukční hranice

30 %

30 %

 • nad III. redukční hranici

nezohledňuje se

nezohledňuje se

Výše dávky z redukovaného denního vyměřovacího základu

60 %, resp. 70 %

60 %, resp. 70 %