Kolik činí sirotčí důchod a jak o něj žádat

Praha 8. 11. 2013

Žadatelé o sirotčí důchod se samozřejmě dotazují, jaká bude jeho výše a z čeho se vypočítá. Výše sirotčího důchodu je odvozena od výše procentní výměry důchodu zemřelého rodiče. Pokud zesnulá osoba nepobírala důchod, stanoví se výše sirotčího důchodu z důchodu starobního nebo invalidního, na který by měla nárok k datu úmrtí. Výše sirotčího důchodu, stejně jako ostatních druhů důchodů, závisí na délce získané doby pojištění a dosahovaných výdělcích. Nárok na sirotčí důchod může vzniknout pouze při splnění zákonných podmínek.

 

Kolik činí výše sirotčího důchodu?

Výše základní výměry sirotčího důchodu je stejná jako u ostatních důchodů a činí v roce 2013 2 330 Kč měsíčně. Výše procentní výměry sirotčího důchodu činí 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době úmrtí.

Příklad 1: Zemřelý otec pobíral k datu úmrtí invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně ve výši 14 850 Kč měsíčně, z toho činila procentní výměra 12 520 Kč a základní výměra 2 330 Kč. Zanechal po sobě dvě nezaopatřené děti. Výše sirotčího důchodu pro každé dítě bude činit 7 338 Kč (40 % procentní výměry důchodu zemřelého tj. 5 008 Kč a základní výměra 2 330 Kč).

 

Kde se žádost o sirotčí důchod podává a jaké doklady je nutné předložit?

Žádost o sirotčí důchod podává za nezletilého sirotka jeho zákonný zástupce (případně opatrovník), zletilý sirotek podává žádost osobně, a to na okresní správě sociálního zabezpečení podle místa bydliště (v Praze Pražské a v Brně Městské správě sociálního zabezpečení). K žádosti o sirotčí důchod se předkládají doklady zemřelého rodiče a nezaopatřeného dítěte:

  • občanský průkaz nebo rodný list dítěte,
  • úmrtní list zemřelého rodiče (výpis z matriky, rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého),
  • je-li k dispozici rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu,
  • v případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.) nebo údaje o těchto dobách,
  • u osvojeného dítěte rozhodnutí soudu,
  • u dítěte převzatého zemřelým do péče nahrazující péči rodičů doklad prokazující svěření dítěte do péče,
  • u dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, potvrzení o studiu nebo učení, popř. další doklady prokazující jeho nezaopatřenost (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.).

 

Náleží sirotčí důchod natrvalo?

Sirotčí důchod nenáleží, pokud osiřelé dítě nesplňuje podmínku nezaopatřenosti. Pokud je podmínka nezaopatřenosti následně splněna (prokázána), nárok na sirotčí důchod vznikne, případně se obnoví. V těchto případech je třeba buď podat žádost, nebo doložit potřebné skutečnosti pro obnovení nároku.

Příklad 2: Zemřelý otec zanechal po sobě 17 letého syna. Syn však ještě před otcovou smrtí přerušil studium na střední škole a začal pracovat. Nárok na sirotčí důchod od data úmrtí otce mu tedy nevznikl. Po dvou letech byl přijat k dennímu studiu na gymnáziu, zaměstnání ukončil a požádal si o sirotčí důchod po otci. Sirotčí důchod mu byl přiznán od data zahájení studia, protože tímto dnem splnil podmínku nezaopatřenosti dítěte.

Od 1. 1. 2010 se za nezaopatřené dítě nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. To v praxi znamená, že je-li dítě poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nevzniká nárok na sirotčí důchod. Souběh sirotčího důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po dobu trvání nároku na tento důchod je možný pouze v případě, byl-li sirotčí důchod přiznán před 1. 1. 2010 dítěti, které ke dni 31. 12. 2009 pobíralo plný invalidní důchod.

Nárok na sirotčí důchod dále zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu. Nárok na sirotčí důchod po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, zaniká svěřením dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů.

Bližší informace týkající se nároku na sirotčí důchod v konkrétních případech poskytnou každý pracovní den pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

K 30. 9. 2013 vyplácela ČSSZ 37 423 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu činila k tomuto datu 5 619 Kč.