Skončil 11. Specializační kurz pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Praha 18. 10. 2013

Před rokem v říjnu zahájilo 30 zaměstnanců správ sociálního zabezpečení z různých koutů republiky již 11. běh specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během dvou semestrů absolvovali pět dvoudenních soustředění, jejichž obsahem byly přednášky z oblasti správního, pracovního, občanského, obchodního, trestního a finančního práva. Všichni účastníci úspěšně obhájili závěrečnou práci a vykonali zkoušku ze stěžejních tematických okruhů. V pátek 11. října bylo jejich roční studijní úsilí slavnostně zakončeno předáním osvědčení, které převzali z rukou proděkanky pro vnější vztahy a absolventy, docentky JUDr. Věry Štangové CSc. v prostorách pražského Karolina.

Docentka Štangová ve svém proslovu k absolventům kurzu uvedla, že je nutné, aby nejen právníci, ale i všichni další odborníci, kteří při svém povolání potřebují znalosti práva a aplikují právní normy, sledovali vývoj legislativy a stále aktualizovali znalosti právních předpisů. Vyjádřila přesvědčení, že specializační kurz jim pomohl k utřídění vědomostí a k pochopení hlubších koncepčních otázek a vývojových tendencí. Zdůraznila také význam celoživotního vzdělávání, zakotvený v Memorandu o celoživotním učení, pro budoucnost Evropy. Úspěšný ekonomický vývoj je možný jen ve společnosti založené na znalostech, které je nutné získávat celoživotním učením, celoživotním studiem. „Cílem je vytvoření učící se Evropy. I vy jste tím, že jste absolvovali kurz celoživotního učení, nemalou hřivnou přispěli k tomu, aby se učící se evropská společnost posouvala stále kupředu,“ dodala. Účastníkům poblahopřála také garantka kurzu doc. JUDr. Margerita Vysokajová a JUDr. Jana Zemanová, která stála u zrodu myšlenky na vytvoření tohoto specializačního kurzu.

Slavnostní události se zúčastnil i ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a ředitelka personálního odboru PaedDr. Miluše Hájková. Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D vyjádřil obdiv nad tím, že účastníci při plnění náročných pracovních povinností zvládli úspěšně absolvovat specializační kurz. „Jsem rád, že mohu s vámi sdílet atmosféru právě v této budově, která budí úctu ke vzdělání, je to skutečný zážitek… Oceňuji vaši chuť studovat, rozvíjet znalosti a vzájemně si předávat zkušenosti napříč republikou,“ řekl Vilém Kahoun. Na závěr ocenil dvě nejzdařilejší práce, jejichž autorům, JUDr. Miroslavu Kristenovi – právníkovi ústředí ČSSZ a Bc. Věře Stopkové - ředitelce OSSZ Přerov, předal osobní poděkování. Fotografie ze slavnostního předání osvědčení si můžete prohlédnout zde.