Ve znamení přípravy strategie 2014–2020 byla celostátní porada vedení ČSSZ

Hlavním tématem celostátní porady vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která letos proběhla 7. a 8. října, se stala příprava strategie ČSSZ na období let 2014-2020. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun určil oblasti, na které se příprava strategického plánování na další roky zaměřila. Zhodnotil i výkon úřadu za uplynulé měsíce letošního roku. Na výkon úřadu přímo i nepřímo dopadají změny vládní i resortní koncepce, časté úpravy právních předpisů, ke kterým není dostatečná doba na jejich optimální zavedení do procesu provádění sociálního zabezpečení, a rozpočtová politika státu spolu s přístupem ČSSZ k resortním finančním zdrojům. Přesto zůstává úřad stabilizovaný a hlavně díky personálnímu potenciálu dostává svým závazkům. Program porady tvořila navzájem provázaná témata jako důstojné postavení ČSSZ v systému veřejné správy, implementace nových agend do její působnosti a racionalizace a efektivita procesů. Váženým hostem porady byl ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun vedení ČSSZ připomněl, že důstojné postavení ČSSZ v systému veřejné správy a vstřícný přístup vůči klientům charakterizuje řádné plnění všech zákonem stanovených úkolů, a to co nejúčinnějším způsobem – tedy rychle, kvalitně a hospodárně. Ústřední ředitel ČSSZ přitom apeloval na nezbytnost racionalizace a efektivity ve všech činnostech úřadu při současném udržení standardu v kvalitě rozhodování. Důvěra veřejnosti – externí i interní - v ČSSZ není ničím automatickým, ale je nutné o ni pečovat. Vedení úřadu nejlépe projeví tuto péči úsilím o dobrou dostupnost služeb a otevřenou komunikaci. S  racionalizací procesů souvisí i neustálé hledání úspor, efektivní vynakládání veřejných prostředků a pružné čerpání evropských peněz. Ústřední ředitel ČSSZ zdůraznil, že úřad zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení, které tvoří třetinu státního rozpočtu, při nákladovosti 1,5 %. Tohoto procenta věcných výdajů a inkasa pojistného dosahuje ČSSZ dlouhodobě a k tomuto ekonomickému výsledku došla jako jedna z mála státních institucí nejen v ČR, ale i ve světě.

Dalším tématem porady byla stabilizace stávajících agend sociálního zabezpečení v působnosti ČSSZ a lékařské posudkové služby a ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun vyslal přítomným jednoznačný signál, že úřad se nesmí nechat uspokojit dobrými výkony, musí je pravidelně vyhodnocovat a neustále hledat rezervy. Zefektivňování stávajících služeb a vytváření platformy pro zabezpečování nových se u instituce, jako je ČSSZ, neobejde bez koncepčního rozvoje integrovaného informačního systému a validní datové základny. Pokud jde o implementace nových agend do působnosti ČSSZ, ústřední ředitel ČSSZ vyjádřil přesvědčení, že ne vždy měl úřad na přípravu dostatek času a také optimální finanční a personální kapacity, přesto pracovníci správ sociálního zabezpečení zavedli nové agendy bez kolapsu s plošným negativním dopadem na klienty.


V návaznosti na toto konstatování ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun informoval, že s představiteli ministerstva práce a sociálních věcí probíhají intenzivní jednání, přičemž jedním z projednávaných bodů je snaha zajistit pro ČSSZ odpovídající podmínky, které úřadu zaručují bezproblémové financování provozu, vč. reprodukce a modernizace majetku, korektní odměňování za kvalitní práci a kapacity na plnění zákonných povinností. Je to důležité zvláště v návaznosti na skutečnost, že v budoucnu by měly  přejít do působnosti ČSSZ agendy, jako je znovuzavedení posuzování statutu osoby se zdravotním postižením pro účely zákona o zaměstnanosti, implementace změn v posuzování zdravotního stavu pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením a potenciálně i úrazové pojištění. Úkolem, jehož zvládnutí čeká ČSSZ v blízké době je valorizace více než tří milionů důchodů a rozhodování o tzv. dorovnávání československých důchodů.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.