Trvání nároku na výplatu sirotčího důchodu je třeba prokázat

Praha 11. 7. 2013

Někteří studenti, kteří pobírají sirotčí důchod, obdrží během letních měsíců od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozhodnutí o jeho odejmutí. Konec školního roku je totiž tradičně obdobím, kdy ČSSZ kontroluje trvání nároku na tuto dávku. V letošním roce ověří nárok u přibližně 16 000 sirotků.

Pokud sirotek ukončil studium a bude v následujícím školním (akademickém) roce pokračovat ve studiu jinou formou nebo na jiné škole, předloží ČSSZ nové potvrzení o studiu. Doklad o studiu musí předložit i v případě, že studium znovu zahájil po předchozím přerušení studia. Potvrzení může student doložit opožděně, když škola vydá potvrzení až po zápisu ke studiu, a proto není potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky. ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období automaticky doplatí.

Potvrzení o studiu je třeba zaslat přímo ČSSZ, přitom neopomenout uvést číslo jednací, pod kterým je sirotčí důchod evidován, nebo předat prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení). Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, potvrzení však musí obsahovat informaci, o jaké studium se jedná, v jakém je student ročníku a kdy má být studium ukončeno.

Kdo má nárok na sirotčí důchod?

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice. Jde také o studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v ČR. Pokud tuto podmínku sirotek splňuje, ČSSZ ji prokáže tím, že předloží aktuální potvrzení školy o studiu.

Náleží sirotčí důchod při podnikání nebo po uzavření manželství?

Výkon výdělečné činnosti nebrání výplatě sirotčího důchodu, podmínkou je trvání řádného denního (prezenčního) studia. Při dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že poživatel důchodu nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění. Ani uzavření manželství výplatě sirotčího důchodu nebrání, pokud trvá soustavná příprava na budoucí povolání a sirotek nedosáhl věku 26 let.

Co dělat, když je studium ukončeno dříve?

Je-li studium ukončeno či přerušeno dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, je zákonnou povinností poživatele sirotčího důchodu tuto skutečnost ohlásit písemně do 8 dnů ČSSZ. Poživatel sirotčího důchodu má ze zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.