ČSSZ informuje: Postavení pěstounů v důchodovém pojištění

Praha 9. 7. 2013

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí od 1. 1. 2013 přinesla změny v oblasti pěstounské péče. Ty se promítly i do důchodového pojištění.

Do 31. 12. 2012 byli důchodově pojištěni pěstouni, kteří vykonávali pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče (např. SOS dětské vesničky). Dále byli pojištěni také pěstouni, kteří v období od 1. 6. 2005 do 31. 12. 2012 vykonávali pěstounskou péči mimo zařízení pěstounské péče a kterým byla poskytována odměna náležející ve zvláštních případech, např. pečovali alespoň o tři děti, které měli svěřené do pěstounské péče, nebo o dítě hendikepované.

Od 1. 1. 2013 se změnil okruh osob, které jsou v souvislosti s výkonem pěstounské péče důchodově pojištěny. Ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou od počátku roku 2013 důchodově pojištěni všichni pěstouni (nově jde o osoby pečující o dítě a o osoby vedené v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu), pokud je jim vyplácena odměna pěstouna podle tohoto zákona.

Doba důchodového pojištění u všech pěstounů, kteří spadají nebo spadali do okruhu důchodově pojištěných osob, se vykazuje na evidenčním listu důchodového pojištění (ELDP), který se zasílá České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Příslušným orgánem pro vyhotovení ELDP je od 1. 1. 2013 krajská pobočka Úřadu práce České republiky, která rovněž vyplácí odměnu pěstounům. V období do 31. 12. 2012 mohl ELDP vést také příslušný zřizovatel zařízení pro výkon pěstounské péče.

Na ELDP se vykazuje především doba důchodového pojištění, vyloučené doby a vyměřovací základ, což je u pěstounů úhrn odměn pěstouna za vykazované období (zpravidla za kalendářní rok). Jelikož je odměna pěstouna vyměřovacím základem, je z ní odváděno pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje i pojistné na důchodové pojištění a zároveň je tato odměna zhodnocena v budoucím výpočtu důchodu. Doby důchodového pojištění v evidenci ČSSZ si může každý občan ověřit na informativním osobním listu důchodového pojištění, o jehož vyhotovení může jednou ročně požádat ČSSZ.

Nadále platí, že dítěti v pěstounské péči nevzniká v případě úmrtí pěstouna nárok na sirotčí důchod po pěstounovi. Pěstounovi, který je současně poživatelem předčasného starobního důchodu a je mu vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, se výplata předčasného starobního důchodu až do dosažení důchodového věku pozastavuje. Souběžné pobírání odměny pěstouna a „řádného“ starobního důchodu, event. pobírání odměny pěstouna a předčasného starobního důchodu poté, co poživatel dosáhl důchodového věku, je možné.

Detailní informace k pěstounské péči najdete v publikaci „Dávky pěstounské péče 2013“. Vydalo ji MPSV a je na adrese: http://www.mpsv.cz/files/clanky/14866/davky_2013.pdf.