Firmy nemusí mít strach z penále na sociálním pojištění, pokud ho kvůli povodni zaplatily pozdě

Povodeň mohla někdy zpozdit platbu sociálního pojištění firem či podnikatelů v zaplavených krajích. Nemusí se však obávat, že by je stát za zpoždění trestal. Při rozhodování o penále okresní správy sociálního zabezpečení zohlední živelní katastrofu a s ohledem na charakter této mimořádné události sankci zpravidla prominou.    

„Prominout penále bude možné, když bude zcela jasné, že se platba sociálního pojištění zpozdila kvůli povodni. Nechceme ještě víc zatěžovat firmy a podnikatele, kteří se musí vypořádat s následky velké vody. Chceme jim už tak složitou situaci co nejvíce ulehčit“, říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.   

Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vilém Kahoun upřesňuje: „Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení budou v těchto případech postupovat ve vzájemné součinnosti s právnickými a fyzickými osobami z povodněmi postižených oblastí. Firmy a podnikatelé zasažení záplavami mohou k prokázání této skutečnosti využít stejné dokumenty a podklady, které mají například pro pojišťovny.“

Pro žádost o prominutí penále za pozdní platbu sociálního pojištění není stanoven speciální formulář. Je však třeba se písemně obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, uvést a průkazně doložit, proč se má penále prominout. Předchází se tak tomu, aby se vstřícný přístup státu nezneužíval. Na prominutí penále není právní nárok a na související řízení se nevztahuje správní řád.

Kontakty na jednotlivé okresní správy sociálního zabezpečení jsou na webu ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/kontakty. Informace o tom, jak je to s platbou sociálního pojištění, pak najdete na http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/.

 

Přehled základní pomoci při povodních