Dlužné pojistné na sociální zabezpečení zjištěné kontrolami u zaměstnavatelů v loňském roce činí 49,5 milionů korun

Praha 27. 3. 2013

ČSSZ v kalendářním roce 2012 uskutečnila 115 398 kontrol u zaměstnavatelů. Kromě plánovaných kontrol bylo z celkového počtu provedeno 23 555 kontrol neplánovaných, zejména vyvolaných zánikem kontrolovaných subjektů, tzv. likvidačních kontrol bylo provedeno 20 724. Na základě kontrolních nálezů bylo vydáno 5 388 platebních výměrů s vyčísleným dlužným pojistným a penále ve výši 49,543 mil. Kč, kdy 40,037 mil. Kč činilo dlužné pojistné a vypočtené penále 9,506 mil. Kč. Kontrolovaným subjektům bylo za neplnění povinností uloženo 1 050 pokut v celkové výši 3,221 mil. Kč. K odstranění zjištěných nedostatků bylo 908 kontrolovaným zaměstnavatelům uloženo 1 101 nápravných opatření, z toho 256 v oblasti nemocenského pojištění a pojistného a 845 v oblasti důchodového pojištění.

Cílem kontrol je zpravidla zjistit, zda zaměstnavatelé správně stanoví vyměřovací základ a výpočet pojistného a náležitě vedou evidenční listy důchodového pojištění (ELDP). Nedílnou součástí kontrol je i ověřování toho, plní-li zaměstnavatelé povinnosti v oblasti nemocenského pojištění včetně ohlašovacích a oznamovacích, řádně posuzují účast na pojištění a předkládají správné údaje ke stanovení a výpočtu dávek nemocenského pojištění.

V oblasti důchodového pojištění přetrvává největší chybovost v agendě ELDP a v nedostatečně vedené podkladové evidenci zaměstnavatelů pro účely důchodového pojištění. Zaměstnavatelé přitom mají od 1. 1. 2004 ze zákona povinnost předávat ČSSZ každý rok ELDP za své zaměstnance a rovněž průběžně za zaměstnance, kteří ukončí pracovní poměr. Neplnění této povinnosti nebo nesprávné vedení ELDP se promítne do skutečnosti, že ČSSZ nemusí mít evidenci dob pojištění kompletní. Pro lidi je důležité, aby na doby pojištění potřebné pro přiznání všech druhů důchodů měli v evidenci ČSSZ doklady. Právě kompletní evidence se správnými údaji sehraje roli v rychlosti vyřízení žádosti o důchod.

V oblasti nemocenského pojištění zaměstnavatelé nejčastěji chybně posuzují účast na pojištění při zaměstnání malého rozsahu, nesprávně stanoví den vzniku účasti na pojištění. Dále nepřihlašují zaměstnance, u kterých vznikla účast na pojištění, opožděně oznamují datum nástupu zaměstnance do zaměstnání, které zakládalo účast na pojištění, popřípadě datum ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatelé rovněž nesprávně vykazují dny dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, popřípadě poskytují chybné údaje pro výpočet dávek nemocenského pojištění.

Kontrolní činnost zahrnovala i kontrolu s mezinárodním prvkem, zejména správnost určování příslušnosti k právním předpisům EU, případně k bilaterálním smlouvám upravujícím vztahy České republiky se zeměmi, které nejsou členy Evropské unie.

I v průběhu kalendářního roku 2012 pokračovala spolupráce jednotlivých OSSZ s příslušnými oblastními inspektoráty práce při realizaci rezortních koordinovaných kontrol. Za období leden až prosinec 2012 bylo zahájeno 5 940 těchto kontrol. Ukončeno jich bylo 3 624 a vydáno 33 platebních výměrů s celkovou dlužnou částkou k úhradě ve výši 2 102 274 Kč.

 

Tabulka: Počet kontrol po krajích k 31. 12. 2012

Kraj

Počet

kontrol

Vystavené platební výměry

Uložené pokuty

Počet

Výše (v tis. Kč)

Počet

Výše
(v tis. Kč)

Dlužné

pojistné

Penále

Celkem

pojistné

+ penále

Jihočeský

6 489

332

2 872

653

3 525

12

45

Jihomoravský

12 865

548

3 122

752

3 874

48

179

Karlovarský

3 178

147

1 594

286

1 880

64

132

Královéhradecký

5 653

284

1 988

276

2 264

193

424

Liberecký

4 213

238

755

145

900

132

395

Moravskoslezský

11 243

577

2 453

518

2 971

26

88

Olomoucký

6 465

259

2 238

360

2 598

85

382

Pardubický

5 091

189

1 392

245

1 637

231

654

Plzeňský

5 653

256

1 728

334

2 062

38

169

Praha

23 688

937

13 787

3 044

16 831

0

0

Středočeský

12 573

625

4 319

1 305

5 624

17

52

Ústecký

7 814

406

1 729

1 211

2 940

125

356

Vysočina

4 298

206

959

132

1 091

15

48

Zlínský

6 175

384

1 101

245

1 346

64

297

Celkem

115 398

5 388

40 037

9 506

49 543

1 050

3 221