Při nesouhlasu s rozhodnutím o důchodu lidé podávají námitky

Praha 22. 3. 2013

Opravným prostředkem proti rozhodnutí o důchodu jsou od 1. 1. 2010 námitky. V praxi to znamená, že když lidé nesouhlasí s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o důchodu, mohou se proti němu odvolat písemným podáním námitek. Absolvování námitkového řízení je nutným předpokladem pro podání případné žaloby k soudu.

V námitkách by měli lidé uvést, v čem spatřují nesprávnost rozhodnutí. Zároveň dokládají svá tvrzení vhodnými dokumenty, které ČSSZ v rámci řízení o námitkách ověřuje a případně k nim přihlédne. Nesouhlas s výsledkem posouzení zdravotního stavu mohou lidé vyjádřit podáním námitek až poté, co obdrží rozhodnutí o invalidním důchodu, které se vydává na podkladě lékařského posudku. I zde uvedou důvody, proč považují posouzení zdravotního stavu za nesprávné, a dodají potřebné doklady. Námitky lze podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí přímo na adresu ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správy sociálního zabezpečení (OSSZ). V řízení o námitkách může být rozhodnutí změněno i v neprospěch toho, kdo námitky podal. Jsou-li lidé nespokojeni se závěrem řízení, mohou proti rozhodnutí o námitkách podat žalobu, a to u příslušného krajského soudu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách.

Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách je 30 dnů (u složitých případů 60 dnů) ode dne, kdy byly orgánu sociálního zabezpečení doručeny. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se tato lhůta o 60 dnů. V případě, že se došetřují rozhodné skutečnosti např. u zaměstnavatelů, úřadů, cizozemských nositelů pojištění apod., lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách se prodlužuje o tuto dobu. ČSSZ o námitkách rozhoduje za kratší dobu než je zákonná lhůta - průměrná délka řízení o námitkách v případech, kdy nebyl posuzován zdravotní stav, činila 27 dnů a u případů s posuzováním zdravotního stavu se pohybovala kolem 58 dnů. Zavedením námitkového řízení v oblasti rozhodování o dávkách důchodového pojištění se snížil počet žalob proti rozhodnutím ČSSZ.

Za celý rok 2012 podali lidé na ČSSZ 15 000 námitek (obdobně jako v roce 2011 i 2010). Ve většině případů nesouhlasili s posouzením zdravotního stavu, což z celkového počtu podaných námitek činilo 64 %, druhým nejčastějším důvodem pro podání námitek byl nesouhlas s hodnocením dob pojištění - 14 % podaných námitek.