Nový rok provádění sociálního zabezpečení zásadně nemění, výjimkou je zavedení důchodového spoření

Praha 20. 12. 2012

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje o provádění sociálního zabezpečení od 1. ledna 2013 a přináší přehled důležitých údajů pro rok 2013.

Pojistné

Plátce pojistného (zaměstnavatel) odvede na důchodové pojištění u zaměstnance, který není účasten důchodového spoření, 28 % (6,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu a u zaměstnance účastného důchodového spoření 25 % (3,5 % + 21,5 %) z vyměřovacího základu. Toto pojistné zaměstnavatel nadále odvádí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli za zaměstnance zůstává ve výši 2,3 %, resp. 3,3 %, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2 %.

U zaměstnance účastného důchodového spoření (druhého pilíře) činí sazba pojistného na důchodové spoření sjednané u penzijní společnosti 5 % z vyměřovacího základu. Toto pojistné za zaměstnance účastného důchodového spoření odvádí zaměstnavatel konkrétní pobočce finančního úřadu.

Minimální měsíční pojistné osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění činí v roce 2013 nově 1 812 Kč (tj. 28 % z ¼ průměrné mzdy) u osoby, která není účastna důchodového spoření, a 1 942 Kč (tj. 30 % z ¼ průměrné mzdy) u osoby účastné důchodového spoření. Pojistné hradí tyto osoby příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. U osoby účastné důchodového spoření převede okresní správa sociálního zabezpečení část pojistného na důchodové spoření ve výši 5 % z vyměřovacího základu na účet vedený u Specializovaného finančního úřadu.

 

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

V roce 2013 se OSVČ, jako každý rok, mění minimální zálohy na důchodové pojištění, měsíční vyměřovací základ a s ním související záloha na pojistné.

OSVČ, které nebdou účastny důchodového spoření (nevstoupí do druhého důchodového pilíře), budou v roce 2013 odvádět pojistné na důchodové pojištění ve stejné výši jako v roce 2012, tj. 29,2 % z vyměřovacího základu. OSVČ, které budou účastny důchodového spoření, budou odvádět 31,2 % - z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění a bude se odvádět příslušné správě sociálního zabezpečení, 5 % je důchodové spoření, odvedené na účet konkrétní pobočky finančního úřadu.

 

Důchodové pojištění

Základní výměra všech druhů důchodu činí 9 % průměrné mzdy, v roce 2013 bude tato částka nově činit 2 330 Kč. Procentní výměra starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se nemění a nadále činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. V případě, že se po 31. 12. 2012 bude doba pojištění krýt s dobou účasti na důchodovém spoření, bude procentní výměra starobního důchodu činit 1,2 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění. Od 1. 1. 2013 se pro výpočet důchodů přiznaných po 31. 12. 2012 použijí upravené redukční hranice.

 

Nemocenské pojištění

Od 1. 1. 2013 zůstávají v platnosti změny v nemocenském pojištění, které byly provedeny již k 1. 1. 2011. Tedy platí, že nemocenské vyplácí ČSSZ, resp. okresní správa sociálního zabezpečení, od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. V závislosti na vývoji výše průměrné mzdy se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro určení výše dávek nemocenského pojištění.

 

Přehled důležitých údajů

 

Rok 2013

Rok 2012

Všeobecný vyměřovací základ

za rok 2011:

25 093 Kč

za rok 2010:

24 526 Kč

Přepočítávací koeficient

za rok 2011:

1,0315

za rok 2010:

1,0249

„Průměrná mzda“

(všeobecný vyměřovací základ x přepočítávací koeficient)

25 884 Kč

25 137 Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění (48násobek průměrné mzdy)

1 242 432 Kč                  

1 206 576 Kč

Splatnost pojistného na sociální zabezpečení

od 1. do 20. dne následujícího měsíce

Důchodové pojištění

Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu

 • zaměstnanec

6,5 %

6,5 %

 • zaměstnavatel (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

22,7 %

22,7 %

 • osoba samostatně výdělečně činná (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

29,2 %

29,2 %

 • osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění

28 %

28 %

OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, vykonává hlavní činnost vždy.

Maximální záloha OSVČ

30 233 Kč

29 361 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ

 • do podání Přehledu

 

 

  • při hlavní činnosti (25 % průměrné mzdy)

6 285 Kč

6 185 Kč

  • při vedlejší činnosti (10 % průměrné mzdy)

2 514 Kč

2 474 Kč

 • v měsíci podání Přehledu

 

 

  • při hlavní činnosti

6 471 Kč

6 285 Kč

  • při vedlejší činnosti

2 589 Kč

2 514 Kč

Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)

 • do podání Přehledu

 

 

  • při hlavní činnosti

1 836 Kč

1 807 Kč

  • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy)

735 Kč

723 Kč

 • v měsíci Podání přehledu

 

 

  • při hlavní činnosti

1 890 Kč

1 836 Kč

  • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy)

756 Kč

735 Kč

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost (za rok)

62 121 Kč

60 329 Kč

Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění minimálně

1 812 Kč

1 760 Kč

Výpočet osobního vyměřovacího základu pro stanovení procentní výměry důchodu

 • do I. redukční hranice

100 %

100 %

 • nad I. do II. redukční hranice

27 %

28 %

 • nad II. do III. redukční hranice

19 %

16 %

 • nad III. redukční hranici

6 %

8 %

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu

 • I.

11 389 Kč

11 061 Kč

 • II.

30 026 Kč

29 159 Kč

 • III.

103 536 Kč

100 548 Kč

Výpočet procentuální výměry důchodu z výpočtového základu/rok pojištění

1,5 %

1,5 %

Základní výměra důchodu

2 330 Kč

2 270 Kč

Nemocenské pojištění

Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu

 • zaměstnanec

0

0

 • zaměstnavatel (nelze odečíst ½ částky zúčtované na náhradě mzdy)

2,3 %

2,3 %

 • zaměstnavatel s méně než 26 zaměstnanci může zvolit i variantu s odečtem ½ částky zúčtované na náhradě mzdy

3,3 %

3,3 %

 • osoba samostatně výdělečně činná (ze stejného vyměřovacího základu jako pro platbu důchodového pojištění)

dobrovolné,
2,3 %

dobrovolné,
2,3 %

Měsíční pojistné OSVČ

 

 

 • minimální

115 Kč

115 Kč

 • maximální

2 382 Kč

2 313 Kč

Rozhodný příjem podmiňující účast na pojištění

2 500 Kč

2 500 Kč

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu

 • I.

863 Kč

838 Kč

 • II.

1 295 Kč

1 257 Kč

 • III.

2 589 Kč

2 514 Kč