Úhrada dluhu srážkami z důchodu může trvat i několik let

Praha 23. 8. 2012

Důchodů se zavedenou exekuční srážkou bylo k 30. 6. 2012 více než 64 tisíc. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která je v těchto případech v postavení plátce mzdy, tj. důchodu, a je tak povinna provádět exekuční srážky ze všech druhů důchodů na základě doručeného vykonatelného rozhodnutí soudu či orgánu státní správy, na základě exekučního příkazu nebo na základě rozhodnutí v insolvenčním řízení. Na exekučních srážkách z důchodů se za období od 1. 1. do 30. 6. 2012 vyplatilo téměř 742 milionů Kč (741 636 453 Kč), za rok 2011 to bylo více než 1,1 miliardy Kč (1 163 959 031 Kč).

Podmínkou pro zařízení srážky z důchodu je, aby důchod dosahoval tzv. zabavitelné výše, ze které ČSSZ vypočítá výši měsíční exekuční srážky a stanoví srážkový plán. V červnu 2012 mělo zařízenou exekuční srážku 64 315 důchodů, což představuje nárůst o 5,6 % oproti stavu z konce loňského prosince (60 874). Nejčastěji se měsíční výše exekuční srážky pohybuje do 3 000 Kč, běžné jsou i případy se srážkou do 500 Kč nebo jen do 100 Kč.

ČSSZ však zpracovává i důchody, které po výpočtu nezabavitelné částky nedosahují dostatečné výše a ze kterých se tedy exekuční srážka provádět nemůže. Všechny exekuční tituly ČSSZ eviduje a srážky zahájí pouze v případě, že důchod dosahuje tzv. zabavitelné výše. „Jde o rozsáhlou agendu a za její opožděné vyřizování byla ČSSZ v minulosti kritizována. Od poloviny tohoto roku je zpracování exekuční agendy v ČSSZ stabilizované a naprostá většina případů je vyřizována v zákonných lhůtách, uvádí prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel ČSSZ.

Uhradí-li důchodce dluh, musí být ČSSZ o této skutečnosti informována příslušným soudem nebo exekutorem. „ČSSZ srážky ukončí poté, co je pohledávka plně uhrazena, včetně úroků a nákladů řízení. Pokud ale dlužník uhradí dluh jiným způsobem nebo je exekuce zrušena, nemůže ČSSZ s ohledem na technologii zpracování výplat zaručit okamžité zastavení srážek. ČSSZ garantuje, že navíc sražené částky klientovi samozřejmě co nejdříve vyplatí,“ upřesňuje ústřední ředitel ČSSZ.

O zahájení exekučních srážek z důchodu a jejich výši zasílá ČSSZ vždy klientům písemné oznámení. V něm uvádí i číslo jednací exekučního titulu a kdo ho vydal. Domnívá-li se klient, že jeho exekuce je neoprávněná, musí se obrátit na instituci, která exekuční titul vydala. ČSSZ není kompetentní oprávněnost exekuce posuzovat.

S konkrétními dotazy na prováděné exekuční srážky z důchodu se klienti mohou obracet na klientské centrum pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ, na okresní (v Praze Pražskou, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení podle místa svého bydliště nebo telefonicky na call centrum důchodového pojištění (+420 257 062 860).