MPSV stabilizovalo oblast exekučních srážek z dávek důchodového pojištění

Praha 29. 6. 2012

Resort Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) výrazně snížil počty nevyřízených případů v oblasti důchodů postižených exekuční srážkou. Zatímco v lednu 2011 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) 90 tisíc nevyřízených případů, k 25. 6. letošního roku jich je méně než 22 tisíc, tedy přibližně čtvrtina. K témuž datu jsou vyřízeny všechny případy starší než 4 měsíce a do července lze předpokládat úplnou stabilizaci exekuční agendy, tj. přechod na průběžné vyřizování přicházejících podání.

Vyřízením všech starých případů a dosažením běžného stavu v exekuční agendě by nemělo docházet ke stížnostem na nečinnost ČSSZ, jako tomu bylo v minulosti. Splněn tak byl jeden z prioritních úkolů resortu pod vedením ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. V této souvislosti ministr vyslovil uznání všem zaměstnancům ČSSZ, díky kterým se této změny dosáhlo.

V roce 2010 bylo zpracování exekučních srážek z důchodu v kritickém stavu. Od roku 2007 neustále rostl počet důchodů postižených exekuční srážkou a zvyšoval se počet podání nebo jiných podnětů doručených do ČSSZ. Vyřizování takto zatížených důchodů se opožďovalo o několik měsíců. Příčiny tohoto stavu byly jak vnější, například zvyšující se zadluženost českých občanů, tak vnitřní – nízká úroveň technologického zabezpečení exekučních srážek z důchodu a vysoká pracnost jejich zpracování.

 

Tabulka č. 1: Počet podání a podnětů v oblasti exekučních srážek z důchodu

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31. 5. 2012
Celkem došlo 247 179 356 257 420 782 483 746 594 769 712 171 777 683 373 532

 

Tabulka č. 2: Počet důchodů s exekuční srážkou

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

31. 5. 2012

Celkem

24 973

31 066

35 557

41 290

46 925

51 931

60 874

64 315

Nově přijatá opatření, pracovní postupy a především vysoké pracovní nasazení všech zaměstnanců ČSSZ vedlo už v průběhu roku 2011 k tomu, že se počet nevyřízených případů postupně snižoval. A to i přesto, že se v roce 2011 opět zvýšil počet podání a podnětů, které bylo nutné vyřídit. K 25. červnu letošního roku eviduje ČSSZ 21 068 nevyřízených případů, ještě v lednu jich bylo 69 tisíc. Loni v lednu, kdy počet nevyřízených žádostí kulminoval, to bylo dokonce 90 tisíc.

V současné době jsou podněty nebo podání vyřizována buď v ústředí, nebo na okresních správách sociálního zabezpečení. Vzhledem k digitalizaci celé agendy není již nutné zpracovávat spis nad papírovými doklady (s výjimkou nových žádostí o důchod a změn důchodů, které jsou vyřizovány s důchodovým spisem v ústředí ČSSZ) a tudíž je převážet.

 

Současného stavu bylo docíleno díky těmto opatřením:

  • ­do zpracování exekuční agendy byli postupně od ledna 2011 zapojováni zaměstnanci územních organizačních jednotek, takže agenda je zpracovávaná jak v ústředí, tak na OSSZ/PSSZ/MSSZ;
  • ­zavedla se elektronická forma spisové dokumentace, která postupně nahradila papírové spisy;
  • ­byla provedena úprava aplikačního programového vybavení tak, aby zpracování exekuční agendy mohlo být rozmístěno mimo ústředí ČSSZ (centralizovaná databáze, decentralizovaný výkon);
  • ­posílily se databáze a síťová propojení nutná k zapojení velkého počtu uživatelů.

Do vyřizování exekuční agendy bylo přechodně zapojeno až několik set zaměstnanců i z výkonu dalších agend (nemocenské pojištění, kontrolní činnost, výběr pojistného). Podmínkou pro jejich zapojení byl ovšem vždy předpoklad, že výkon ostatních agend nebude ohrožen.

Stabilizace provádění exekučních srážek z důchodu znamená splnění jednoho z prioritních úkolů ČSSZ a celého rezortu MPSV. Přesto je třeba této oblasti nadále věnovat zvýšenou pozornost. Exekuční agenda, především její rozsah, je závislá na mnoha vnějších faktorech, kterými jsou zejména zadluženost obyvatelstva, legislativa, změny částek životního minima a nákladů na bydlení. „Při zpracovávání důchodů s exekucí vidíme, že dluhy lidem nejčastěji vznikají na prodejních zájezdech, při nákupu dovolené, půjčkách pro děti nebo při zárukách za jejich půjčky. Některé exekuce jsou zcela zbytečné, za zhruba třetinou nařízených exekucí stojí drobné dluhy v řádu několika stokorun, jako jsou třeba pokuty dopravnímu podniku nebo městské policii, poplatky obcím za svoz odpadu či penále zdravotním pojišťovnám,“ dodává ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Nastavení podmínek pro provádění agendy tak musí umožňovat operativně se přizpůsobit situaci jak v oblasti personálních kapacit, tak v oblasti technologické.

 

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení  a tisková mluvčí MPSV