ČSSZ informuje: Kdy se čerpá ošetřovné?

Praha 25. 6. 2012

Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace, kdy se rodiče o svého potomka musejí postarat, protože utrpěl úraz nebo onemocněl. A bez ošetřování se neobejde. Než začnou prázdniny, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) objasní co je ošetřovné a kdo má na něj nárok.

Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Vždy se poskytuje zaměstnanci v případě, kdy dítě mladší 10 let je nemocné nebo po úrazu. U starších dětí záleží v konkrétním případě na rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě ošetřování. Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba ošetřovat nemocného člena domácnosti, který žije prokazatelně ve společné domácnosti. O tom, zda zdravotní stav z důvodu nemoci či úrazu vyžaduje ošetřování jinou osobou, ovšem rozhoduje ošetřující lékař.

 

Kdo a kdy má na ošetřovné nárok?

Nárok na něj má zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože se musí postarat o nemocného člena domácnosti (nemusí jít jen o potomka nebo příbuzného), jehož zdravotní stav vyžaduje krátkodobé ošetřování. Ošetřovné lze čerpat i v době, kdy vznikla potřeba pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu, zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci pracující z domova. Nárok na výplatu dávky nevzniká zaměstnanci ani v době prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

 

Jak dlouho se ošetřovné vyplácí?

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Náleží od prvního kalendářního dne, kdy lékař potvrdí potřebu ošetřování, a vyplácí se i za soboty, neděle, svátky. Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou jednou v ošetřování vystřídat. Zaměstnanec-samoživitel, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

 

Jak žádat o ošetřovné?

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavuje ošetřující lékař. Zaměstnanec doplní potřebné údaje a potvrzení předá zaměstnavateli. Tímto krokem uplatní nárok na čerpání ošetřovného. Pro výplatu dávky musí zaměstnanec doložit ukončení nebo trvání potřeby ošetřování. Toto potvrzení rovněž vystaví ošetřující lékař a opět se bez zbytečného odkladu předává zaměstnavateli.

Pokud se rodiče v péči střídají, uplatňuje rodič, který ošetřoval člena domácnosti jako druhý v pořadí, nárok na ošetřovné na tiskopisu, který je k dispozici u zaměstnavatele, na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nebo na webových stránkách ČSSZ. Spolu s ním předloží zaměstnavateli potvrzení o ukončení nebo trvání potřeby ošetřování (péče) potvrzené lékařem.

Dojde-li k uzavření školského nebo dětského zařízení, potvrzení k čerpání ošetřovného získá rodič pro zaměstnavatele od pověřené osoby zařízení.

 

V jaké výši a za jak dlouho se ošetřovné vyplatí?

Výši ošetřovného spočítá kalkulačka, kterou má na svých webových stránkách Ministerstvo práce a sociálních věcí – viz: http://www.mpsv.cz/cs/11580. Při měsíčním příjmu 10 000 Kč činí ošetřovné za 9 dnů 1 602 Kč. Ošetřovné činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Vyměřovací základ se zjednodušeně získá z průměrného příjmu za 12 měsíců, které přecházely potřebě ošetřování nebo péče.

Ošetřovné vyplatí OSSZ nejpozději do jednoho měsíce od data, kdy obdržela kompletní podklady ke zpracování výplaty. Formu výplaty – bankovní převod nebo poštovní poukázka - si volí příjemce. V případě výplaty poštovní poukázkou se dávka ošetřovného snižuje o náklady související s doručením složenky.

 

Kde poradí?

Žádosti o ošetřovné zpracovává OSSZ, u které je zaměstnavatel evidován. Každý pracovní den dotazy k nemocenskému pojištění zodpoví a s řešením konkrétní situace poradí informační telefonní linka ČSSZ, call centrum nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040.

 

Tabulka 1:Počet případů výplaty ošetřovného v roce 2011

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Muži

5 209

5 972

8 132

6 012

5 475

5 169

3 994

3 252

3 163

4 244

5 682

6 112

Ženy

17 360

24 791

33 535

24 200

21 586

19 404

14 195

8 305

7 968

14 736

22 042

24 129

Celkem

22 569

30 763

41 667

30 212

27 061

24 573

18 189

11 557

11 131

18 980

27 724

30 241

 

Tabulka 2: Počet případů výplaty ošetřovného za leden až květen 2012

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Muži

6 373

6 131

7 225

6 996

6 497

Ženy

23 730

22 133

26 156

28 500

24 506

Celkem

30 103

28 264

33 381

35 496

31 003