MPSV: Činnost ČSSZ v roce 2011

Praha 25. 4. 2012

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v průběhu loňského roku výrazně zkrátila doby řízení o přiznání důchodu. U starobních důchodů zkrátila dobu řízení o 19 dnů, u invalidních důchodů o 13 dnů v porovnání s rokem 2010. Žádosti o dávky důchodového pojištění jsou přijímány a zpracovávány v rámci zákonné lhůty i přes meziroční nárůst počtu žádostí o důchod. Nastavila také postupy, které vedly k výraznému zkrácení lhůt v námitkovém řízení a k postupné nápravě krizové situace v exekuční agendě. V průběhu roku ČSSZ vyřizovala kromě žádostí o dávku důchodového pojištění také další podání občanů. Za období od 1. 1. do 31. 12. 2011 bylo rozhodnuto nebo jinak zpracováno více než půl milionu (567 121) případů. V roce 2011 se také posílil vstřícný přístup ke klientům. ČSSZ již po klientech nepožaduje informace, které lze získat z jiných zdrojů a centrálních evidencí. Zvýšená pozornost byla věnována včasné a komplexní informovanosti klientů mj. v souvislosti s tzv. malou důchodovou reformou.

Fungování ČSSZ se také vyrovnalo s realitou nových ekonomických podmínek, které vedly k citelným úsporným opatřením. Navzdory snížení rozpočtu provozních výdajů a redukci mzdových prostředků se ČSSZ podařilo vypořádat s hlavními problémovými oblastmi.

V roce 2011 se činnost ČSSZ zaměřila na plnění těchto čtyř prioritních úkolů:

  • stabilizace činnosti organizace
  • dodržování správních lhůt ve všech agendách
  • zvýšení počtu sdružených (celoresortních) kontrol
  • klientský přístup

Všechny tyto prioritní úkoly ČSSZ splnila či průběžně plní.

 

Důchodové pojištění

ČSSZ zkrátila dobu řízení u starobních důchodů o 19 dnů, u invalidních důchodů o 13 dnů v porovnání s předloňskem. Doba řízení v roce 2011 činila u starobních důchodů 53 dnů (72 dnů v roce 2010), u invalidních důchodů 110 dnů (123 dnů v roce 2010 dnů). Lhůta pro přiznání dávky důchodového pojištění je 90 dnů ode dne zahájení řízení. Důvodem delší doby řízení u invalidních důchodů je zejména skutečnost, že se do doby řízení včítá také posouzení zdravotního stavu, které mohlo činit až 45 dnů, a také závislost rozhodovacího procesu na informaci o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Udržení kvality a rychlosti rozhodování bylo dosaženo, přestože ČSSZ v roce 2011 přijala 262 803 nových žádostí o důchod (viz graf 1). Oproti roku 2010 to představovalo nárůst o 38 tisíc žádostí. Počet rozpracovaných žádostí klesl ke konci roku pod 15 tisíc, což je optimální stav a podmínka pro průběžné vyřizování žádostí o důchod bez prodlev.

Graf 1: Vývoj počtu podaných žádostí o důchod

V oblasti námitkového řízení bylo v průběhu roku dosaženo situace, kdy jsou správní lhůty výrazně zkráceny. Průměrná doba řízení se zkrátila ze 71 dnů v lednu na 26 dnů v prosinci u případů bez posouzení zdravotního stavu a ze 120 dnů v lednu na 55 dnů v prosinci u rozhodnutí, která vyžadovala posouzení zdravotního stavu (viz graf 2).

Graf 2: Vývoj průměrné délky námitkového řízení v roce 2011

ČSSZ přijala a následně realizovala řadu opatření, která mají stabilizovat oblast zpracování důchodů s exekučními srážkami. Od prosince 2011 bylo zahájeno vyřizování případů na OSSZ výhradně v elektronické formě.

V průběhu roku ČSSZ vyřizovala kromě žádostí o dávku důchodového pojištění také další podání občanů. Za období od 1. 1. do 31. 12. 2011 bylo rozhodnuto nebo jinak zpracováno 567 121 případů.

 

Nemocenské pojištění

V zákonné lhůtě do 30 dnů bylo v roce 2011 zpracováno 99,72 % dávek nemocenského pojištění. Ke konci roku 2011 byla zpracována analýza případů dávek zpracovaných po stanovené lhůtě. Z analýzy vyplynulo, že v řadě případů, ve kterých jsou dávky evidovány jako vyplacené po zákonem stanovené lhůtě, jde o dávky fakticky vyplacené ve lhůtě, u kterých došlo k chybě v evidenci a ve zpracování dokladů. V návaznosti na výsledky analýzy ČSSZ přijala metodická opatření směřující k minimalizaci případů dávek vyplacených po zákonné lhůtě, která zároveň zvyšují přesnost statistických výstupů k dobám zpracování dávek.

V roce 2011 vyplatila ČSSZ celkem 2 542 386 dávek nemocenského pojištění. Z toho 66,04 % tvořily dávky nemocenského, 22,30 % tvořila peněžitá pomoc v mateřství, 11,61 % ošetřovné. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství tvořil zanedbatelné množství (0,06 %). V porovnání s rokem 2010, kdy bylo vyplaceno 2 813 189 dávek, bylo v roce 2011 vyplaceno o více než 270 tis. dávek méně, což je téměř 10% pokles.

V zákonné lhůtě do 30 dnů bylo vyplaceno 2 535 323 dávek, z toho do 10 dnů bylo vyplaceno 2 192 887 dávek, tj. 86,25 %. Celkově se zvýšil podíl dávek nemocenského pojištění vyplacených v zákonné lhůtě 30 dnů, a to z 98,55 % v roce 2010 na 99,72 % v roce 2011.

V počtu dočasných pracovních neschopností nebyla zaznamenána v žádném kraji významná změna. K největšímu nárůstu došlo v Plzeňském kraji (nárůst o 2 705 případů, tj. o 3,31 %) a Pardubickém kraji (nárůst o 2 567 případů, tj. o 3,88 %). Naopak největší pokles počtu případů zaznamenalo MSSZ Brno (pokles o 1 493 případů, tj. o 2,63 %), kde došlo také k největšímu procentnímu poklesu prostonaných dnů (pokles o 229 214 případů, tj. o 9,18 %). Téměř ve všech krajích bylo zaznamenáno snížení průměrné délky trvání jednoho případu, k největšímu snížení došlo v Libereckém kraji, a to o více než 3 dny (pokles o 3,24 dne, tj. o 6,75 %).

 

Lékařská posudková služba

Hlavním úkolem zejména v 1. čtvrtletí roku 2011 byla likvidace nedodělků v námitkovém řízení. Snížení počtu posudků po lhůtě na minimální možnou úroveň v této agendě bylo dosaženo v březnu 2011, tuto úroveň se podařilo udržet po celé zbývající období roku.

 

Kontroly

V průběhu loňského roku 2011 byl při provádění společných resortních koordinovaných kontrol kladen důraz na jednotný postup a spolupráci. Realizace společných kontrol byla pravidelně vždy za kalendářní čtvrtletí vyhodnocována v rámci MPSV. Osvědčil se zavedený způsob spolupráce s ČSSZ, tj. zpracování seznamů zaměstnanců přihlášených u kontrolovaného zaměstnavatele k pojištění, které ČSSZ kontrolním týmům před zahájením kontroly předává. Napomáhá tak orientaci inspektorů a kontrolorů a urychluje se tím provedení a uzavření kontroly.

 

Klientský přístup

V roce 2011 se dále posílil vstřícný přístup ke klientům. ČSSZ již po klientech nepožaduje informace, které lze získat z jiných zdrojů a centrálních evidencí. Zvýšená pozornost byla věnována včasné a komplexní informovanosti klientů v souvislosti s malou důchodovou reformou. Tam, kde to personální kapacity okresních správ sociálního zabezpečení umožnily, byly klientům na rámec zákonných povinností poskytovány orientační porovnávací výpočty důchodů.

Podpora klientů se soustředila na zkvalitnění telefonického poskytování informací. Podařilo se vybudovat nová moderní klientská centra. ČSSZ věnovala pozornost projektu na vybudování tzv. klientského portálu, který zpřístupní informace klientům z domova, konkrétně přes informační a komunikační rozhraní. ČSSZ tím umožní svým klientům přístup a podání jak na klientských centrech, tak z domova či pracoviště.

 

Pojistné na sociální zabezpečení

Výběr pojistného na sociální zabezpečení dosáhl celkového inkasa ve výši 357,9 mld. Kč proti celkovému předpisu 359,3 mld. Kč. Úspěšnost tak dosáhla 99,6 %.

 

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí MPSV