Sněmovna přijala zákon, který řeší dorovnávání slovenských důchodů po rozhodnutí evropského soudu

Soudní dvůr EU rozhodl dne 22. 6. 2011 ve věci C-399/09 ohledně předběžné otázky položené Nejvyšším správním soudem ČR, která se týkala poskytování vyrovnávacího příspěvku českým občanům bydlícím v ČR.  Soudní dvůr EU rozhodl, že dorovnávání slovenských důchodů formou vyrovnávacího příspěvku za doby důchodového zabezpečení získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů, které se podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992 považují za doby důchodového zabezpečení nebo pojištění Slovenské republiky, není možné omezovat podmínkou českého občanství a bydliště v ČR, neboť takové omezení představuje z pohledu práva EU nepřípustnou diskriminaci. Současně Soudní dvůr EU poukázal na to, že lze napravit diskriminační stav i přijetím opatření k obnovení rovného zacházení, které spočívá v omezení výhod osob, které byly dříve zvýhodněny. Tím sám Soudní dvůr EU připustil jako řešení ze strany ČR, že obnovení rovného zacházení může být dosaženo obecným zrušením poskytování vyrovnávacího příspěvku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto v návaznosti na toto rozhodnutí připravilo návrh zákonné úpravy (novely zákona o důchodovém pojištění), která dorovnávání slovenských důchodů obecně vylučuje, neboť poskytování dorovnání bez ohledu na občanství a bydliště by znovuotevřelo již uzavřenou problematiku dělení majetku bývalého společného státu a bylo by spojeno se značnými finančními náklady veřejných rozpočtů ČR, které by v souhrnu mohly dosáhnout částky kolem 100 mld. korun. Konkrétně tento návrh zamezuje tomu, aby bylo možné za doby důchodového zabezpečení získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů, které se podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992 považují za doby důchodového zabezpečení nebo pojištění Slovenské republiky, přiznat či zvýšit důchod z českého důchodového pojištění (zabezpečení) nebo s přihlédnutím k těmto dobám poskytnout vyrovnání, dorovnání, příplatky a obdobná plnění k důchodu. Zároveň tento návrh zajišťuje, že dorovnání slovenských důchodů přiznaná přede dnem účinnosti tohoto opatření zůstanou zachována po dobu, po kterou bude trvat nárok na důchod, ke kterému bylo dorovnání přiznáno.

S návrhem novely zákona i důvody pro její schválení byla dne 24. srpna 2011 seznámena vláda ČR a poté byl návrh předložen v rámci projednávání vládního návrhu novely zákona o důchodovém pojištění, která byla součástí sněmovního tisku 414 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření). Uvedený sněmovní tisk byl dne 9. září 2011 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu. Vzhledem k časové naléhavosti přijetí opatření uvádějícího do souladu právní předpisy ČR a EU bude toto opatření účinné dnem vyhlášení.

V mezidobí koncem srpna rovněž ve stejném smyslu rozhodl 4. senát Nejvyššího správního soudu v konkrétním případě, v němž před tím položil předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU.

Mgr. Viktorie Plívová
tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2