Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného ke 31. 3. 2011

Praha 16. 5. 2011

Celkem 2 266 348 starobních důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení ke konci března 2011. Přitom důchodců starobních i osob pobírajících důchody invalidní, vdovské, vdovecké i sirotčí evidovala ČSSZ celkem 2 823 583 (ve stejném období loňského roku to bylo o 25 644 méně). ČSSZ jim ke 31. 3. 2011 vyplácela celkem 3 449 810 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 63 257 výplat důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů (jde o invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci března celkem 463 556 (novelou zákona o důchodovém pojištění se po dosažení věku 65 let vyplácený invalidní důchod automaticky mění na starobní důchod a ten nadále náleží důchodci ve výši původně vypláceného důchodu invalidního). Pozůstalostních důchodů (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích) vyplatila ČSSZ celkem 719 906.

Průměrná výše sólo starobního důchodu činila ke 31. 3. 2011 celkem 10 511 Kč, z toho u mužů 11 672 Kč a u žen 9 537 Kč (jedná se o vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Pro srovnání: v roce 2006 ke stejnému datu činil průměrný sólo starobní důchod 8 138 Kč (u mužů 9 104 Kč a u žen 7 388 Kč). Průměrný věk důchodců pobírajících sólo starobní důchod ke konci března 2011 byl 69 let (muži 70 a ženy 67 let).

Nejvyšší průměrná výše starobního důchodu byla v Praze a činila 11 236 Kč (muži – 12 279 Kč, ženy – 10 430 Kč), nejnižší průměrná výše starobního důchodu byla v Olomouckém kraji a činila 10 204 Kč (muži – 11 269 Kč, ženy – 9 331 Kč).

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v 1. čtvrtletí 2011, bylo celkem 47 470, z toho bylo 28 378 starobních důchodů a 7 991 invalidních důchodů.

ČSSZ evidovala ke 31. 3. 2011 celkem 2 823 583 všech důchodců a 4 923 898 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho důchodce tak přispívalo 1,74 poplatníků. Při počtu 2 266 348 starobních důchodců tak na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,17 poplatníků pojistného (v důsledku navýšení počtu starobních důchodců od 1. 1. 2010 v souvislosti s automatickou přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let není možné porovnat uvedený údaj s údaji z předchozích let).

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (popř. pouze důchodového pojištění), osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Počet důchodců a poplatníků pojistného (stav k 31. březnu)

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Celk. počet důchodců

2 653 503

2 688 078

2 727240  

2 759 803

2 797 939

2 823 583

Počet starob. důchodců

1 967 685

1 997 503

2 034 881

2 071 269

2 225 908*)

2 266 348*)

Počet poplatníků pojistného

4 898 175

4 958 581

5 006 895

4 909 120

4 829 554

4 923 898

Počet poplatníků
na 1 důchodce

1,85

1,84

1,84

1,78

1,73

1,74

Počet poplat.
na 1 starobního důchodce

2,49

2,48

2,46

2,37

2,17

2,17

Pozn.: *) Uvedený údaj není možné porovnávat s údaji z předchozích let v důsledku navýšení počtu starobních důchodců
od 1. 1. 2010 v souvislosti s přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let (novela zákona o důchodovém pojištění).

 

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ