Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného ke 31. 12. 2010

Praha 7. 2. 2011

Celkem 2 260 032 starobních důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení ke konci roku 2010. Přitom důchodců starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 819 093. Těm ČSSZ ke 31. 12. 2010 vyplácela celkem 3 446 767 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 59 548 výplat důchodů do zahraničí (do 72 zemí světa).

Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci roku 2010 celkem 466 329 (novelou zákona o důchodovém pojištění se po dosažení věku 65 let vyplácený invalidní důchod automaticky mění na starobní důchod a ten nadále náleží důchodci ve výši původně vypláceného důchodu invalidního). Pozůstalostních důchodů (tj. vdovských, vdoveckých a sirotčích) vyplatila ČSSZ celkem 720 406.

Průměrná výše sólo starobního důchodu činila k 31. 12. 2010 celkem 10 123 Kč, z toho u mužů 11 240 Kč a u žen 9 189 Kč (jedná se o vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný sólo starobní důchod 7 744 Kč (u mužů 8 662 Kč a u žen 7 030 Kč). Průměrný věk důchodců pobírajících sólo starobní důchod ke konci roku 2010 byl 68 let (muži 69 a ženy 67 let).

Nejvyšší úhrnná průměrná výše starobního důchodu (bez členění na pohlaví) byla v Praze a činila 10 817 Kč, nejnižší úhrnná průměrná výše starobního důchodu byla v Olomouckém kraji a činila 9 829 Kč.

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v roce 2010, bylo celkem 212 393, z toho bylo 128 116 starobních důchodů a 37 093 invalidních důchodů.

ČSSZ evidovala ke 31. 12. 2010 celkem 2 819 093 všech důchodců a 5 011 797 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho důchodce tak přispívalo 1,78 poplatníků. Při počtu 2 260 032 starobních důchodců na jednoho starobního důchodce přispívalo 2,22 poplatníků pojistného. (V důsledku navýšení počtu starobních důchodců od 1. 1. 2010 v souvislosti s automatickou přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let není možné porovnat uvedený údaj s údaji z předchozích let).

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (popř. pouze důchodového pojištění), osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

 

 Tabulka: Počet důchodců a poplatníků pojistného

(stav ke 31. 12.)

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Počet důchodců celkem

2 645 100

2 683 784

2 719 161

2 754 011

2 790 391

2 819 093

Počet starobních důchodců

1 961 870

1 995 350

2 028 865

2 066 005

2 108 368

2 260 032*)

Počet poplatníků pojistného

4 788 289

4 848 236

4 880 187

4 978 920

4 905 021

5 011 797

Počet poplatníků
na 1 důchodce

1,81

1,80

1,79

1,80

1,76

1,78

Počet poplatníků
na 1  starobního důchodce

2,44

2,43

2,40

2,41

2,33

2,22*)

Pozn.: *) Uvedený údaj není možné porovnávat s údaji z předchozích let v důsledku navýšení počtu starobních důchodců od 1. 1. 2010 v souvislosti s přeměnou invalidního důchodu na starobní při dosažení věku 65 let (novela zákona o důchodovém pojištění).

 

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ,
e-mail: pavel.gejdos@cssz.cz