Dodržování léčebného režimu: nejvíc „hříšníků“ na Olomoucku a severu Moravy

24. 8. 2011

Nefungující zvonek, absence jmenovky na bytě v místě trvalého bydliště a další výmluvy neplatí pro kontrolory práceneschopných. Za 1. pololetí letošního roku bylo provedeno 82 459 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Provedli je zaměstnanci okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). To je o 20 840  kontrol méně než v 1. pololetí 2010 – tehdy jich bylo 103 299. Důvodem meziročního poklesu počtu kontrol ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ je změna právní úpravy, kdy od 1. 1. 2011 provádí kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zaměstnavatel v prvních nikoliv 14, ale
21 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji –10 504 a také ve Středočeském kraji – 8 963.
Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce uděleno celkem 1 361 postihů. Těmto kontrolovaným bylo zkráceno nebo odňato nemocenské. Nejvíce postihů za nedodržení léčebného režimu bylo uděleno v  Olomouckém  (163), Moravskoslezském (148) a Plzeňském (127) kraji.
Dodržovaní stanoveného režimu dočasně práceneschopného pojištěnce patří mezi základní povinnosti těchto občanů, kteří čerpají dávky nemocenského pojištění. Nemocní jsou povinni umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Označení bytu a zvonku jmenovkou je samozřejmostí, stejně jako  uvedení platné adresy místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařům. Tento údaj je potom součástí  tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, kteří lékaři vystavují.
Pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele provádějí kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Prokazují se „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní občané jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce (tj. II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – tzv. neschopenky), do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly
a svůj podpis.
Záznam o kontrole při podezření z porušení režimu zasílá pověřený pracovník OSSZ/PSSZ/MSSZ, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ/PSSZ/MSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.
Rovněž i zaměstnavatelé jsou oprávněni k provedení kontroly, zda jejich zaměstnanec v období prvních 21 dnů kalendářních dnů DPN (kdy vyplácí zaměstnavatel práceneschopnému pojištěnci náhradu mzdy) dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel též snížit nebo neposkytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu, pokud práceneschopný poruší stanovený režim.
Za závažné porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit sankce. Při neposkytnutí součinnosti (neumožní kontrolu dodržování režimu, neprokáže svou totožnost či nepředloží Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) při kontrole může následovat uložení pokuty až do výše 10 000 Kč.


Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce v 1. pololetí 2011

 

 

 

Kraj

 

1. pololetí  2011

Počet provedených kontrol

Počet záchytů

Počet ověřených porušení

Počet postihů

Jihočeský

4 093

707

69

34

Jihomoravský

6 458

1 363

164

122

Karlovarský

4 752

934

137

81

Královéhradecký

5 368

1 170

197

108

Liberecký

2 742

563

54

32

Moravskoslezský

10 504

2 649

256

148

MSSZ Brno

5 140

1 990

84

47

Olomoucký

6 558

1 379

222

163

Pardubický

5 069

964

186

116

Plzeňský

6 900

1 694

196

127

PSSZ Praha

5 393

2 035

31

28

Středočeský

8 963

1 883

220

119

Ústecký

5 187

1 171

153

82

Vysočina

3 271

650

67

46

Zlínský

2 061

565

140

108

CELKEM  ČR

82 459

19 717

2 176

1 361

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, tel. 257 062 886