Celostátní porada ČSSZ: Úspory, kontrola, klientský přístup a rostoucí počty exekucí

Seč, 22. června 2011

Na úspory v činnosti organizace, zlepšení kontrolní činnosti, problematiku stále rostoucího množství exekucí a zlepšení klientského přístupu se zaměřila celostátní porada České správy sociálního zabezpečení. Ta se na počátku tohoto týdne uskutečnila v Seči na Chrudimsku. Úsilí pracovníků ČSSZ ocenil osobně v Seči i ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek

Porada navazovala na obdobnou před půl rokem, kde tehdy nově jmenovaný ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., vytyčil několik priorit: mj. zjednodušení zpracování platebních výměrů osob samostatně výdělečně činných, zjednodušení obsluhy datových schránek přímo oprávněnými úředními osobami či zvyšování komfortu elektronické komunikace mezi klientem a ČSSZ. Vše z toho se daří. „Velice rád bych poděkoval těm, kteří se na kvalitativním posunu v narovnání problémů podíleli. Všem pracovníkům, kteří aktivní prací přispěli k výsledkům ČSSZ v prvém pololetí, přijali proces změn v řízení, ve vnímání, myšlení a odpovědnost za výsledek. Stabilizovali jsme agendu námitkového řízení, zkrátili lhůty v řízení o dávkách důchodového pojištění, došlo k zásadnímu obratu ve vyřizování exekuční agendy. Plně si uvědomuji, že na tomto zlomu a na všech změnách má zásadní podíl masivní pracovní nasazení všech zaměstnanců,“ uvedl Kahoun. „Po kvantitě je nyní třeba zaměřit pozornost na kvalitu, věcnou stránku rozhodování, vypořádání se se všemi namítanými skutečnostmi,“ řekl ústřední ředitel ČSSZ.

V oblasti důchodového pojištění se podařilo výrazně snížit dobu vyřizování žádostí – u starobních o 27 dnů, u sirotčích o 14 dnů, vdovských o jedenáct a invalidních o deset dnů. Kromě invalidního se tak všechna důchodová řízení dostala do zákonných devadesátidenních lhůt. „U invalidních důchodů je situace složitější, protože během 90 dnů je nutné nejen posoudit zdravotní stav a vydat posudek, ale je nezbytné ukončit dočasnou pracovní neschopnost, aby bylo známé datum, od něhož se invalidní důchod přizná.,“ vysvětluje Kahoun. Úspěšně se podařilo zlepšit stav i v oblasti důchodů s mezinárodním prvkem, zejména opožděných slovenských důchodů – za 5 měsíců se počet nevyřízených slovenských žádostí snížil o 60 procent na 695 případů. V oblasti nemocenského pojištění se nadále daří ve lhůtě vyřídit 99,7 procenta dávek.

Vedení ČSSZ představilo i výrazné finanční úspory v organizaci i snížení počtu vedoucích pracovníků na ústředí. I díky tomu se tak od 1. července přesune 104 systematizovaných míst přímo do krajů, kde posílí kapacity k vyřizování stále rostoucích počtů exekučních agend. „Ze zprávy ČNB o finanční stabilitě 2010/2011 jasně vyplývá, že Česká republika ještě nedosáhla na vrchol zadluženosti domácností. Musíme reálně předpokládat další nárůst této problematiky,“ varuje Kahoun.

V oblasti proklientského přístupu se ČSSZ zaměřila zejména na elektronickou komunikaci. Pro snazší styk se zaměstnavateli rozvíjí kanál VREP (Veřejné rozhraní pro elektronické podání). Pokračuje také konsolidace individuálních kont pojištěnců (IKP), které slouží jako podklad pro osobní listy důchodového pojištění. Od roku 2002 bylo zkontrolováno 1,56 milionu kont. Zbývá prověřit 4,8 milionů IKP. Změnu struktury prodělaly i webové stránky. Zjednodušení se dočkalo zpracování platebních výměrů osob samostatně výdělečně činných, které budou algoritmizovány. V nejbližší době se zjednoduší i komunikace OSVČ s úředníky. Namísto osmi povinných registrací bude například již od července zavedena jedna, a to bez nutnosti osobní cesty klienta na okresní správu sociálního zabezpečení. Elektronizace agend a tak výrazná úspora za papír a tisk se stále více dotkne i vnitřního chodu ČSSZ. V přípravě jsou i interaktivní formuláře, jejich realizace bude záviset na dostatku financí. V blízké době se zjednoduší organizační členění Pražské správy sociálního zabezpečení. V druhé polovině roku 2011 čeká ČSSZ výplata odškodnění účastníků 3. odboje a úprava nižších než průměrných důchodů. Hlavním úkolem pro nejbližší období je příprava úředníků na tzv. malou důchodovou reformu a nachystat souběžnou informační kampaň pro veřejnost. Mezi další prioritní úkoly ČSSZ na následující období patří dokončení restrukturalizace, optimalizace řešení exekucí, plnění lhůt ve správních agendách, v úvaze je klasické dvojstupňové řízení, které by nahradilo námitkové řízení.

Na závěr porady ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek poděkoval všem zaměstnancům ČSSZ za aktivní podíl při plnění prioritních úkolů, které stanovil při jmenování nového ústředního ředitele v listopadu 2010. Dále přiblížil plánované rezortní změny – vytvoření jednotného inkasního místa, které umožní využití uvolněných kapacit pro převzetí agendy úrazového pojištění. Nastínil i další společné rezortní kontroly ilegálního zaměstnávání, kdy ČSSZ chystá podklady pro úřady práce a inspekci práce.

Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, tel.: 257 062 886

Seč01

Seč02

Seč03

Seč04

Více fotografií zde