Valorizace se týká také důchodů s mezinárodním prvkem

Praha 1. 12. 2011

Valorizace důchodů od lednové splátky roku 2012 se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. U těchto důchodů se základní výměra vyplácená v dílčí výši zvyšuje pouze o poměrnou část z částky 40 Kč, tj. odpovídající poměru české doby pojištění vůči celkové době, o kterou se zvyšuje základní výměra plných důchodů. Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 1,6 % své hodnoty.

Dílčí důchod se přiznává pojištěnci tehdy, když byl pojištěn nejen v ČR, ale i v jiném členském státě EU nebo ve státě, s nímž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (smluvní stát), jestliže nárok na důchod vznikne až součtem českých a cizích dob pojištění. Po sečtení pojistných dob každý členský stát EU nebo smluvní stát přizná, vyměří a vyplácí důchod jen za dobu pojištění, kterou pojištěnec v tom kterém státě získal - tzv. dílčí důchod.

Nejdříve se stanoví výše důchodu, která by žadateli náležela, jako by veškeré doby pojištění, včetně dob oznámených cizím nositelem pojištění, k nimž lze přihlížet, byly získány podle českých právních předpisů. Jedná se o tzv. teoretickou výši. Tato teoretická výše se dílčí, to znamená, že se sníží tak, aby odpovídala poměru délky dob pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v ČR a v členském státě EU, příp. smluvním státě.

 

Příklady valorizace dílčího důchodu od 1. 1. 2012:

Příklad 1:
Důchodce získal 20 let doby pojištění v ČR a 10 let doby pojištění v jiném členském státě EU nebo ve smluvním státě, celkem 30 let doby pojištění. Valorizace základní výměry (40 Kč) se v tomto případě vypočítá

 ; zvýšení základní výměry důchodu tak bude činit po zaokrouhlení 27 Kč měsíčně.

Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 1,6 % své hodnoty, takže např. pokud se vyplácí ve výši 5 000 Kč, zvýší se o 80 Kč.

 

Příklad 2:
Důchodce získal 10 let doby pojištění v ČR a 20 let doby pojištění v jiném členském státě EU nebo ve smluvním státě, celkem 30 let doby pojištění. Valorizace základní výměry (40 Kč) se v tomto případě vypočítá

; zvýšení základní výměry důchodu tak bude činit po zaokrouhlení 14 Kč měsíčně.

Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 1,6 % své hodnoty, takže pokud se vyplácí např. ve výši 2 000 Kč, zvýší se o 32 Kč.