MPSV: Posuzování zdravotního stavu bude kvalitnější

16. 8. 2011

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zkvalitnit a modernizovat systém posuzování zdravotního stavu pro účely přiznávání dávek, například příspěvku na péči. V úmyslu má také zajistit ověřování kvality vydávaných posudků. Cestu vidí ve vzdělávání lékařů posudkové služby a elektronizaci systému. O připravovaných změnách dnes ministr Jaromír Drábek a ústřední ředitel ČSSZ prof. Vilém Kahoun posudkové lékaře informovali na celostátní poradě. Většina změn má platit již od ledna 2012.

Změny v posuzování umožní novela zákona o sociálních službách a návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které jsou součástí sociální reformy. Jejím cílem je zejména úspora procesních nákladů při vyplácení dávek a odstranění roztříštěnosti složitého systému dávek, z nichž každá vyžaduje hodnocení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou (LPS) ze specifického pohledu. Agregování systému dávek přispěje ke snížení objemu práce posudkových lékařů. Celkový objem vyplácených prostředků na dávky však zůstane zachován.

„Sociální reforma se do jisté míry o působnost lékařské posudkové služby také opírá, a proto považuji její efektivní a spolehlivou činnost za nezbytnou podmínku k dosažení stanovených cílů,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Na základě výstupů z činnosti LPS je vypláceno 90 – 100 mld. Kč ročně. „Zvýšení kvality výstupů činnosti posudkové služby i o jednotky procent tak znamená značné úspory v mandatorních výdajích státního rozpočtu. Proto je třeba řešit efektivitu LPS zejména ve vztahu k organizaci práce, pracovním podmínkám, administrativní zátěži, využití IT technologií a vzdělávání, a zajistit vysokou odbornost a kvalitu činnosti posudkové služby,“ dodává ministr.

Jednou ze změn navrhovaných v rámci sociální reformy 2011 je i změna posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a jeho důsledků pro účely zákona o sociálních službách, která bude využita i pro účely nově navrhovaného zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Současně se nově navrhuje rozšíření kompetencí lékařské posudkové služby o posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování zvláštních pomůcek.

Základem nepojistných dávek se stane příspěvek na péči. Zpřehlední posuzování stupně závislosti a umožní i další využití posudku pro účely poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením. Posouzení základní životní potřeby mobility a orientace se stane podkladem pro poskytování příspěvku na mobilitu. Žadatelé o dávku mobility se tak nebudou muset opakovaně podrobovat zjištění a posouzení svého zdravotního stavu. Návrh změny posuzování stupně závislosti s víceúčelovým využitím posudku naplňuje zadání „Sociální reformy 2011“ a jejich cílů - lepší zacílení, snížení administrativní zátěže pro uživatele dávek, zefektivnění práce orgánů státní správy a zkvalitnění systému. Přitom však i nadále zůstanou nároky na kvalitu činnosti lékařské posudkové služby vysoké.

MPSV připravuje realizaci zadávacího řízení, jehož předmětem je implementace nástroje pro detekci omylů, chybných případů a nežádoucího chování v procesu posuzování žádostí o sociální dávky, na jejichž výplatu má vliv činnost LPS. Cílem je zavedení systému ověřování všech posudků z hlediska předvídatelnosti jejich závěrů s ohledem na posouzení obdobných případů v systému, což maximálně eliminuje vydání nesprávného posudku již ve fázi jeho zpracování, a tedy i následnou neoprávněnou výplatu dávky.

Na úseku lékařské posudkové služby dnes pracuje přibližně 445 lékařů, kteří obsazují 390 úvazků (systemizovaných míst). Nový model posuzování má vyloučit činnosti posuzované duplicitně a snížit četnost posudků. Dnes je vydáváno asi 480.000 posudků ročně, což znamená i zbytečně větší ekonomickou zátěž.

Cíle:

  • Modernizace, zasílání dat o posuzování elektronicky
  • Vzdělávání lékařů posudkové služby
  • Snížení objemu posudků (nová metoda posuzování)
  • Zlepšení pozice posudkových lékařů a jejich profesní prestiže

Návrh vyhlášky k zákonu o sociálních službách počítá s novou metodikou posuzování podle mezinárodního modelu. Změny MPSV konzultovalo s řadou odborníků a lékařských společností. Nový způsob posuzování již lékaři posudkové služby v ČR testovali. Oproti dosavadnímu modelu je přehlednější a odpovídá základním životním potřebám, posuzování bude jednodušší a objektivnější. Výsledky testování ukázaly, že nový způsob dává ucelenější podklad pro vyhodnocení funkční poruchy vzhledem ke schopnosti člověka zvládat své životní potřeby. Vyhláška může být přijata v návaznosti na přijetí novely zákona o sociálních službách (přibližně v listopadu 2011).

 

Viktorie Plívová, tisková mluvčí MPSV
za ČSSZ: Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí

 

MPSV: Posuzování zdravotního stavu bude kvalitnější

Více fotografii zde