MPSV: ČSSZ spolupracuje na rezortních kontrolách restaurací a ubytoven

Ministerstvo práce a sociálních věcí i nadále organizuje kontroly tuzemských restaurací a ubytovacích zařízení. V rámci celé České republiky bylo v období od 1. června zahájeno 3 667 koordinovaných kontrol, z nichž 1 383 bylo protokolárně ukončeno. Kontrolní skupiny odhalily ve více než pěti stech případech výkon nelegálního zaměstnávání, ve 377 případech šlo o výkon nelegální práce občanů ČR, ve 130 případech nelegální práci cizinců. Kontroly se nyní zaměřují zejména na restaurační zařízení ve větších městech a turistických destinacích.

Kontroly provádí 128 kontrolních skupin, při nichž spolupracuje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) s Úřadem práce ČR (ÚP ČR), podílí se na nich také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Kontroloři spolupracují s cizineckou policií, celní správou, státní i městskou policií. Častá je i komunikace s odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. 

Kontroly se zaměřují zejména na tyto aspekty: 

  • odměňování zaměřené na poskytování minimální a zaručené mzdy,
  • zjištění nelegální práce občanů ČR/ cizinců,
  • kontrola zda cizinec vykonává práci na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné, smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením nebo zelenou kartou,
  • kontrola evidence pracovní doby,
  • forma pracovněprávního vztahu (existence písemné smlouvy nebo dohody),

Kontroly odhalily ve 377 případech výkon nelegální práce občanů ČR, ve 130 případech nelegální práci cizinců. U těchto zjištění ÚP ČR v 60 případech zahájil správní řízení a za spáchané správní delikty uložil pokuty ve výši 850 000 Kč. Následně byl v 38 případech informován příslušný živnostenský úřad za účelem možného zahájení řízení o zrušení živnosti a v jednom případě byl podán podnět orgánům činným v trestním řízení s podezřením na spáchání trestného činu. 

„Ve 284 případech bylo zjištěno, že lidé pracující v kontrolovaném zařízení jsou zároveň v evidenci na úřadu práce, kde pobírají podporu v nezaměstnanosti, případně sociální dávky a státem placené zdravotní pojištění,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.  Ze zákona je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit příslušnému úřadu práce výkon činnosti na základě pracovního poměru (případně na základě služebního poměru, DPČ nebo DPP) nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti.

Z kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce vyplynulo celkem 1 130 porušení zákoníku práce v oblasti pracovních vztahů a podmínek. Nejčastějšími porušeními zákoníku práce bylo neposkytnutí doplatku do příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy (302), případně do minimálně mzdy (24), neposkytnutí příplatku za noční práci a za práci v sobotu a neděli (120) či nevedení evidence pracovní doby (219).

U těchto zjištění po uzavření protokolu oblastní inspektoráty práce (OIP) zahájily se 138 zaměstnavateli správní řízení a za spáchané správní delikty uložily pokuty ve výši 4 695 000 Kč. Tyto pokuty v současnosti nejsou pravomocné.

ČSSZ odhalila neplnění povinností zaměstnavatelem v 41 případech. Zejména u zaměstnavatelů, u nichž byl zjištěn výkon závislé práce bez uzavřeného pracovněprávního vztahu, ČSSZ předpokládá následnou kontrolu ze strany okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) s možným zjištěním nedostatků v oblasti nemocenského a důchodového pojištění a odvodu pojistného. V několika případech se po kontrolní akci zaměstnavatelé sami dostavili na OSSZ, aby přihlásili sebe (OSVČ) i své zaměstnance.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení MPSV
Za ČSSZ: Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí