Více než 1 600 lidem ČSSZ odebrala či snížila nemocenské za porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce

5. 8. 2010

Celkem 103 299 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v 1. pololetí 2010. To je o 38 268 kontrol více než v 1. pololetí 2009 – tehdy jich bylo celkem 65 031. Nejvíce kontrol se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji – 15 522 a také ve Středočeském kraji – 11 031.

Na základě těchto kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce uděleno celkem 1 616 postihů. V praxi to znamená, že těmto kontrolovaným bylo zkráceno nebo odňato nemocenské.

Lidé, kteří čerpají dávky nemocenského pojištění, jsou povinni dodržovat stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Ošetřujícímu lékaři jsou mj. povinni uvést platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, který tento údaj uvede do tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Jsou také povinni označit byt a zvonek jmenovkou.

Kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní občané jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce (tj. 2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – tzv. neschopenky), do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Pokud při kontrole zjistí podezření z porušení režimu, zasílá OSSZ/PSSZ/MSSZ záznam o kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ/PSSZ/MSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Také zaměstnavatelé mají oprávnění provést kontrolu, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů DPN (kdy vyplácí zaměstnavatel práceneschopnému pojištěnci náhradu mzdy) dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel též snížit nebo neposkytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu, pokud práceneschopný poruší stanovený režim.

Za závažné porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce může OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit sankce. Při neposkytnutí součinnosti (neumožní kontrolu dodržování režimu, neprokáže svou totožnost či nepředloží Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) při kontrole může následovat uložení pokuty až do výše 10 000 Kč.

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce v 1. pololetí 2010

Kraj

Počet provedených kontrol

Počet postihů

Jihočeský

6 607

65

Jihomoravský

7 661

96

Karlovarský

5 082

124

Královéhradecký

5 108

101

Liberecký

3 609

57

Moravskoslezský

15 522

244

Brno/MSSZ

5 140

71

Olomoucký

8 774

143

Pardubický

5 858

121

Plzeňský

8 399

114

Praha/PSSZ

5 860

108

Středočeský

11 031

130

Ústecký

8 334

123

Vysočina

3 615

45

Zlínský

2 699

74

Celkem ČR

103 299

1 616