Projekt ČSSZ přispěje k elektronizaci činností důležitých pro lékařskou posudkovou službu

Logo ESF

Praha 22. 12. 2010

Zajistit podmínky pro pořízení, vytěžování, uložení a zpřístupnění dat pro účely elektronizace všech agend důležitých v činnosti lékařské posudkové služby. To je cílem projektu s podporou strukturálních fondů Evropské unie, jehož 1. část Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila ve druhé polovině roku 2010.

Dalším krokem projektu pak bude podpora celoživotního vzdělávání a proškolování lékařů LPS v souvislosti s novými legislativními změnami, zejména při osvojení informací nezbytných při posuzovaní zdravotního stavu v souladu s Mezinárodní klasifikací funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) vydanou Světovou zdravotnickou organizací, ke sledování léčení ve speciálních podmínkách, v rehabilitaci při posuzování funkčních schopností, kapacity i výkonu jednotlivce a jeho integrace na trh práce, k měřitelnosti výstupů posuzování kvality života i faktorů prostředí.

Klientům přinesou výsledky projektu především rychlejší komunikaci s ČSSZ, přehlednější a efektivnější přístup k potřebným aktuálním informacím.

Celý projekt by měl být ukončen v první polovině roku 2012.

ČSSZ využije výstupy z projektu pro přípravu a realizaci změn v komunikaci LPS se spolupracujícími orgány veřejné správy a ošetřujícími lékaři v procesu posuzování zdravotního stavu pro účely pojistných i nepojistných systémů. Významný je také charakter projektu právě ve vztahu k adresnosti plateb a kontrolním mechanismům.

Pilotní projekt ČSSZ má přímou vazbu také na další systémové projekty z oblasti sociální péče a je součástí strategické koncepce ČSSZ na období do roku 2013 – zjednodušit kontakt klientů
s pracovišti ČSSZ, zefektivnit komunikaci s veřejností, centralizovat stěžejní data a zlepšit kvalitu rozhodování.

Projekt, jehož celý název zní „Personální zajištění procesů vytěžení informací pro vytváření a konsolidaci kmenových evidencí pojištěnců a jejich individuálních kont v návaznosti na základní registry veřejné správy“, je součástí aktivit ČSSZ, která se úspěšně zapojila do programů EU zaměřených na mezinárodní výměnu zkušeností, modernizaci administrativních procesů, na proškolení specialistů, posílení kapacity ČSSZ a bezpečnosti informačních systémů sociálního pojištění.

Systém sociálního pojištění zahrnuje tzv. pojistné systémy, tj. důchodové a nemocenské pojištění, posuzování zdravotního stavu pro účely zaměstnanosti (příspěvek na státní politiky) a posuzování osob zdravotně postižených na trhu práce. Každoročně dochází k velkým změnám v právních předpisech, odrážejících se jak v nárocích na práci posudkového lékaře, tak na jejich pochopení u občanů - zejména těch, kteří již nějaký příspěvek nebo dávku pobírají a dochází k jejich změně.

Lékaři posudkové služby posuzují též zdravotní stav žadatelů pro některé dávky ze systému státní sociální podpory. Jedná se zejména o sociální příspěvek, kdy je výše dávky závislá na zdravotním postižení dítěte nebo dospělé osoby.

Mgr. Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ, e-mail: pavel.gejdos@cssz.cz