Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného v květnu 2010

Praha 25. 6. 2010

Celkem 2 236 419 starobních důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení ke konci května 2010. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 805 436. Těm Česká správa sociálního zabezpečení k 31. 5. 2010 vyplácela celkem 3 431 823 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 59 083 důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci května celkem 472 214, pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích) bylo 723 190.

Průměrná výše starobního důchodu činila k 31. 5. 2010 celkem 10 065 Kč, z toho u mužů 11 182 Kč a u žen 9 143 Kč (pozn.: jedná se vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný starobní důchod 7 715 Kč (u mužů činil
8 627 Kč a u žen 7 008 Kč). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod ke konci května 2010 byl 68 let (muži 70 a ženy 67 let).

Nejvyšší průměrný starobní vyplácený důchod dostávali důchodci v Praze – 10 746 Kč
(muži – 11 764 Kč, ženy – 9 971 Kč), nejnižší průměrný starobní důchod byl vyplácen v Olomouckém kraji – 9 781 Kč (muži – 10 805 Kč, ženy – 8 957 Kč).

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v 1. čtvrtletí 2010, bylo celkem 51 550, z toho bylo 30 953 starobních důchodů a 9 043 invalidních důchodů.

ČSSZ evidovala k 31. 5. 2010 celkem 2 236 419 starobních důchodců a 4 908 479 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,19 poplatníků (např. ke stejnému datu v roce 2005 to bylo 2,49 poplatníků). Při počtu 2 805 436 všech důchodců tak na jednoho důchodce přispívalo 1,75 poplatníků pojistného (v roce 2005 to bylo 1,85 poplatníků).

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (popř. pouze důchodového pojištění), osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Tabulka „Počet důchodců a poplatníků pojistného (stav k 31. květnu)“

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Počet důchodců celkem

2 635 846

2 672 174

2 697 104

2 734 606 

2 770 864

2 805 436

Počet starobních důchodců

1 952 815

1 981 669

2 005 920

2 041 321

2 084 019

2 236 419

Počet poplatníků pojistného         

4 868 052

4 936 394

5 015 479

5 074 694

4 903 855

4 908 479

Počet poplatníků
na jednoho důchodce

1,85

1,85

1,86

1,86

1,77

1,75

Počet poplatníků na 1  starobního důchodce

2,49

2,49

2,50

2,49

2,35

2,19