Počty důchodů, důchodců a poplatníků pojistného v lednu 2010

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela ke konci ledna 2010 celkem 2 220 211 starobních  důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 792 060. Těm Česká správa sociálního zabezpečení k 31. lednu 2010 vyplácela celkem 3 419 486 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 57 577 důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci ledna celkem 475 284, pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích) bylo 723 991.

Průměrná výše sólo starobního  důchodu činila v lednu 2010 celkem 10 033 Kč, z toho u mužů 11 152 Kč a u žen 9 109 Kč (Pozn.: jedná se vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Pro srovnání: v roce 2005 ke stejnému datu činil průměrný starobní důchod 7 686 Kč (u mužů činil 8 595 Kč a u žen 6 979 Kč). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod v lednu 2010 byl 69 let (muži 70 a ženy 67 let).

Nejvyšší průměrný sólo starobní důchod dostávali důchodci v Praze – 10 694 Kč (muži – 11 715 Kč, ženy – 9 915 Kč), nejnižší průměrný starobní důchod byl vyplácen v Olomouckém kraji – 9 754 Kč (muži – 10 777 Kč, ženy – 8 929 Kč).

ČSSZ evidovala k 31. lednu 2010 celkem 2 220 211 starobních důchodců a 4 874 442 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,20 poplatníků (např. ke stejnému datu v roce 2005 to bylo 2,47 poplatníků). Při počtu 2 792 060 všech důchodců tak na jednoho důchodce přispívalo 1,75 poplatníků pojistného (v roce 2005 to bylo 1,83 poplatníků).

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na důchodové pojištění, na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění (popř. pouze důchodového pojištění), osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Počet důchodců a poplatníků pojistného (stav leden)

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Počet důchodců celkem

2 629 434

2 648 782

2 685 884

2 722 809

2 758 799

2 792 060

Počet starobních důchodců

1 946 573

1 964 557

1 996 710

2 030 636

2 069 168

2 220 211

Počet poplatníků pojistného         

4 817 037

4 938 025

5 059 698

5 203 531

5 142 182

4 874 442

Počet poplatníků
na jednoho důchodce

1,83

1,86

1,88

1,91

1,86

1,75

Počet poplatníků

na jednoho  starobního důchodce

2,47

2,51

2,53

2,56

2,49

2,20