ČSSZ pojistné nadále úspěšně vybírá i přes stávající ekonomické podmínky

Praha 9. 11. 2010

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybrala v období od 1. 1. do 30. 9. 2010 na pojistném na sociální zabezpečení, které zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, 245,9 miliard korun, vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 255,8 miliard Kč. Výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění činily 269,3 miliard korun.

Tato skutečnost znamená, že tzv. účet sociálního pojištění vykazuje deficit 23,5 miliard Kč. Vykázaný deficit je dán objemem vybraného pojistného, který je důsledkem vytvořených ekonomických podmínek neovlivnitelných ze strany ČSSZ.

Efektivně nastavený systém kontrol však ČSSZ umožňuje pojistné na sociální zabezpečení dlouhodobě úspěšně vybírat. ČSSZ si tak již po několik let udržuje vysokou úspěšnost při výběru pojistného (téměř na úrovni 100 %). V období od ledna do září 2010 se úspěšnost výběru pojistného na sociální zabezpečení včetně příslušenství pohybovala na 99,35 %.

Příjmy na dávky důchodového pojištění činily ke stejnému období 228,1 miliard korun. Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody) ke 30. 9. 2010 vyplatila ČSSZ 252,7 miliard korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ tak byl ve schodku celkem 24,6 miliard Kč.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ od 1. 1. do 30. 9. 2010 vybrala 17,8 miliard Kč. Výdaje na dávky nemocenského pojištění (tedy na nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) přitom činily 16,6 miliard korun. Tzv. účet nemocenského pojištění ČSSZ byl v přebytku 1,2 miliardy korun.

V roce 2010 dochází ve srovnání s rokem 2009 k mírnému nárůstu příjmů, který je způsoben změnou právní úpravy (od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009 byla poskytována zákonná a mimořádná sleva na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Dalším aspektem zvýšení příjmů na pojistném je mírný nárůst vyměřovacích základů za zaměstnance a zaměstnavatele. Naopak došlo k výraznému poklesu vyměřovacích základů, a tím i výběru pojistného u osob samostatně výdělečně činných.

Příjmy z důchodového a nemocenského pojištění jsou příjmy státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu ČSSZ každým rokem dostává prostředky na zákonnou výplatu dávek sociálního pojištění, to však nezávisle na tom, jak velký objem peněz se na pojistném na sociální zabezpečení vybral.

Výše uvedené informace se týkají pouze důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Nezahrnují výdaje na dávky v nezaměstnanosti, systémy sociálního zabezpečení v kompetenci ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Sazby pojistného činí:

  • u zaměstnavatelů 25 % z toho: 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  •  u zaměstnanců, 6,5 % z toho: 6,5 % na důchodové pojištění, zaměstnanec pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí,
  • u osob samostatně výdělečně činných 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u osob samostatně výdělečně činných, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění 1,4 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek částky pro účast zaměstnanců, v roce 2010 tedy z částky minimálně 4000 Kč,
  •  u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 % na důchodové pojištění,
  • u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 1,4 % pojistného na nemocenské pojištění.

Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění ke 30. 9. (mld. Kč)

Důchodového pojištění

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění
za měsíc leden až září

228,1

225,9

231,6

Celkem výdaje na důchody vyplacené za měsíc leden až září včetně záloh na výplaty důchodů v říjnu

-252,7

-246,4

-225,3

z toho zálohy na výplaty důchodů v říjnu

-2,1

-2,2

-3,7

PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky důchodového pojištění (ke 30. 9.)

-24,6

-20,5

6,3

 

Nemocenského pojištění

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění a příslušenství

za měsíc leden až září včetně tzv. dobrovolného pojistného

17,8

17,6

34,8

Výdaje na dávky nemocenského pojištění za období leden až září

-16,6

-19,9

-24,0

PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky nemocenského pojištění (ke 30. 9.)

1,2

-2,3

10,8

 

 

Příjmy a výdaje na sociální zabezpečení

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové a nemocenské pojištění
za měsíc leden až září = příjmy tzv. účtu  sociálního pojištění

245,9

243,5

266,4

Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. záloh a nemocenského pojištění za měsíc leden až září = výdaje tzv. účtu sociálního pojištění

-269,3

-266,3

-249,3

Stav tzv. účtu sociálního pojištění (ke 30. 9.)

-23,5

-22,8

17,2

 

 

 

 

 Doplňující informace (v mld. Kč)

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové a nemocenské pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíc leden až září

255,8

253,5

279,7

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ

 

 

 

Pozn.: Jednotlivé položky příjmů a výdajů jsou matematicky zaokrouhleny na miliardy Kč, proto jejich výsledné úhrny/rozdíly neodpovídají prostým úhrnům/rozdílům zobrazených (již zaokrouhlených) dat.

 

 

Počty plátců a poplatníků pojistného ke 30. 9.

 

2010

2009

2008

Počet komunikujících zaměstnavatelů

263 530

268 923

266 954

Počet pojištěnců

4 243 769

4 090 345

4 411 697

Počet OSVČ povinných platit zálohy na důchod. pojištění

744 011

755 558

731 577

Počet občanů dobrovolně důchodově pojištěných

4 414

3 372

2 326

Celkem

4 992 194

4 849 275

5 145 600