2 836 lidí porušilo vloni režim dočasně práceneschopného pojištěnce, čekal je postih

Celkem 142 921 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v roce 2009. Nejvíc kontrol v loňském roce bylo v Praze, a to 21 136 a  také v Moravskoslezském kraji  –  16 897. Dále pak ve Středočeském kraji, kde se kontroloval léčebný režim celkem v 15 204 případech. Na základě všech kontrol vydaly OSSZ/PSSZ/MSSZ celkem 2 836 postihů za porušení léčebného režimu. V praxi to znamená, že téměř 2 % kontrolovaných bylo sníženo nebo odebráno nemocenské.

Kromě snížení či odebrání nemocenského (i již vyplaceného) může OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončit pracovní neschopnost. A to v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání a ošetřující lékař dočasnou pracovní neschopnost neukončí sám svým rozhodnutím. V roce  2009 tak pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ ukončili celkem 1 053 pracovních neschopností.

Lidé, kteří čerpají dávky nemocenského pojištění, musí umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, který zahrnuje:

  • Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při změně zdravotního stavu může ošetřující lékař léčebný režim změnit. Jeho součástí je i povinnost dočasně práceneschopného pojištěnce poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.
  • Povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu povolených vycházek.
  • Povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje. O rozsahu a době povolených vycházek rozhoduje ošetřující lékař.
  • Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti je možné pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.
  •  Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.

Práceneschopní by si měli opatřit svůj byt zvonkem a jmenovkou, uvést platnou adresu pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři. Kontrolu dodržování režimu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo na základě podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce, posudkového  lékaře ČSSZ či jiného orgánu. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec, pobírající nemocenské, nedodržuje stanovený režim, tj. např. vykonává jinou činnost, nezdržuje se v místě pobytu nebo nedodržuje stanovený režim vycházek. V době prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, kdy vyplácí zaměstnavatel práceneschopnému náhradu mzdy, může sám kontrolovat, zda se dočasně práceneschopný zdržuje v místě pobytu a dodržuje rozsah a režim vycházek, nebo může o kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce požádat příslušnou OSSZ.

Pověření kontrolní pracovníci OSSZ se prokazují „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní občané jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Pokud práceneschopný neposkytne součinnost při kontrole, může mu OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit též pokutu až do výše 10 000 Kč. O krácení, či odnětí nemocenského i o uložení pokuty v případě, že dojde k porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, rozhodne příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce v roce 2009

Kraj

Počet provedených kontrol

Počet postihů

Počet ukončených PN
rozhodnutím OSSZ/PSSZ/MSSZ

Jihočeský

10 895

101

0

Jihomoravský

11498

161

85

Karlovarský

7401

161

1

Královéhradecký

8514

227

18

Liberecký

3074

66

7

Moravskoslezský

16897

391

178

Městská správa sociálního
zabezpečení Brno (MSSZ)

4 735

140

7

Olomoucký

9 008

219

205

Pardubický

9 259

218

29

Plzeňský

11 044

239

30

Pražská správa sociálního
zabezpečení (PSSZ)

21 136

375

1

Středočeský

15 204

201

16

Ústecký

8 505

128

112

Vysočina

3 019

50

55

Zlínský

2 732

159

309

CELKEM ČR

142 921

2 836

1 053