Samostatně výdělečně činných lidí v prvním pololetí opět přibylo

Praha 27. 7. 2010

Osob samostatně výdělečně činných bylo ke konci června 2010 o cca 20,4 tisíce více než ve stejném období roku 2009. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Zatímco k 30. 6. 2009 bylo 957 176 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), ve stejném období roku 2010 jich bylo o 2 % více – celkem 977 623. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 143 701 OSVČ – účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná.

Nejvíce OSVČ je evidováno v Praze – 157 964 a v krajích Středočeském – 126 234 a Moravskoslezském – 90 243. Dobrovolné nemocenské pojištění si platí nejvíce OSVČ ve Středočeském kraji – 19 802.

Pro platbu pojistného na sociální zabezpečení je rozhodující, zda podnikatel vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) jako hlavní nebo vedlejší. OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost hlavní (tedy podnikání je pro ně zpravidla jediný zdroj příjmů), mají povinnost platit pojistné na důchodové pojištění vždy. A to i v případě, kdy jsou tzv. ve ztrátě. OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, platí po podání Přehledu za rok 2009 a následující měsíce pojistné dle výše jejího daňového základu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti za rok 2009, minimálně však 1 731 Kč.

OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost platit v roce 2010 zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2010 nebo pokud její daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle zákona o daních z příjmů byl v roce 2009 alespoň 56 532 Kč (v případě výkonu činnosti po 12 kalendářních měsíců). Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění činí 693 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná. Pojistné na nemocenské pojištění se neplatí společně se zálohou na důchodové pojištění a na výši pojistného nemá vliv příjem dosažený v předcházejícím kalendářním roce. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné na nemocenské pojištění u OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí 56 Kč měsíčně. Výši měsíčního základu si OSVČ určuje svou platbou, která činí 1,4 % z tohoto základu.

Do 30. dubna 2010 musela podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 každá OSVČ, která alespoň část roku 2009 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovával daňový poradce. Další termín podání přehledu za rok 2009 je 30. červenec 2010. Závazný je pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pokud tuto skutečnost doložily příslušné OSSZ/PSSZ. Jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 2. srpna 2010.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009 je rovněž možné podat do jednoho měsíce po uplynutí prodloužené lhůty pro podání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit, zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může jí za to  OSSZ uložit  pokutu až 20 000 Kč nebo – při opětovném nesplnění povinnosti - až 100 000 Kč.

Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů ode dne podání přehledu za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %.

 

Vývoj počtu OSVČ od roku 2005 (stav ke 30. 6. daného roku)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

OSVČ vykonávající činnost

921 607

906 795

913 604

931 521

957 176

977 623

z toho: 

 

OSVČ povinné platit zálohy na DP

743 250

717 201

718 568

726 818

755 236

735 828

OSVČ účastny na NP

253 456

232 758

217 087

203 770

142 380

143 701

 

Počet OSVČ podle krajů ke 30. 6. 2010

Kraj

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ

vykonávají činnost

platí zálohy na DP

účastny dobrovolného DP

účastny NP

hlavní

vedlejší

hlavní čin.

vedlejší čin.

Hl. m.Praha

102 065

55 899

101 957

17 651

116

14 242

Středočeský

85 644

40 590

85 553

11 031

308

19 802

Jihočeský

39 495

22 346

39 495

5 145

121

11 494

Plzeňský

37 093

17 950

36 781

4 454

205

6 909

Karlovarský

19 449

8 223

19 446

2 201

109

2 889

Ústecký

43 243

18 604

43 232

5 420

235

7 254

Liberecký

28 207

13 028

28 192

3 663

70

6 207

Královéhradecký

34 444

19 368

34 434

4 645

203

9 347

Pardubický

29 264

15 601

29 261

3 887

191

7 846

Vysočina

28 926

15 197

28 918

3 322

247

8 210

Jihomoravský

46 538

20 561

46 521

5 170

456

12 496

MSSZ Brno

24 747

15 130

24 740

4 184

31

3 978

Olomoucký

35 600

16 685

35 562

4 274

118

7 787

Moravskoslezský

58 915

31 328

58 892

7 852

343

13 517

Zlínský

35 486

17 997

35 425

4 520

114

11 723

CELKEM

649 116

328 507

648 409

87 419

2 867

143 701

Pozn.:   DP – důchodové pojištění

            NP – nemocenské pojištění