Vysoká úspěšnost výběru pojistného na sociální zabezpečení

Praha 25. 6. 2010

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vybrala v období od 1. 1. do 31. 5. 2010 na pojistném na sociální zabezpečení, které zahrnuje systémy důchodového a nemocenského pojištění, 134,8 miliard korun, vč. příspěvku na státní politiky zaměstnanosti 140,2 miliard Kč. Výdaje na dávky důchodového a nemocenského pojištění činily 147,2 miliard korun. Tato skutečnost znamená, že tzv. účet sociálního pojištění vykazuje deficit 12,4 miliard Kč. Samotný výběr pojistného na sociální zabezpečení dosahuje i přes dopady hospodářské krize téměř 100 %.

Příjmy na dávky důchodového pojištění byly ke stejnému období 125 miliard korun. Na dávkách důchodového pojištění (tedy na starobní, pozůstalostní a invalidní důchody) k 31. 5. 2010 vyplatila ČSSZ 137,5 miliard korun. Tzv. účet důchodového pojištění ČSSZ tak byl ve schodku celkem 12,5 miliard Kč.

Na pojistném na nemocenské pojištění ČSSZ od 1. 1. do 31. 5. 2010 vybrala 9,8 miliard Kč. Výdaje na dávky nemocenského pojištění (tedy na nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) přitom činily 9,7 miliardy korun. Tzv. účet nemocenského pojištění ČSSZ byl v přebytku 0,1 miliard korun.

ČSSZ pojistné na sociální zabezpečení úspěšně vybírá. Úspěšnost výběru pojistného ukazuje, kolik procent z pojistného a příslušenství předepsaného plátcům pojistného, ČSSZ skutečně vybere. Za leden až květen 2010 byla „očištěná“úspěšnost výběru (po zohlednění odpisu nedobytných pohledávek) celkem 99,11 %. Za deficit v sociálním pojištění může zejména dopad ekonomické krize, která ovlivňuje hospodářské prostředí v ČR. Vliv na celkovou částku vybraných finančních prostředků převážně na důchodové pojištění je dán zejména poklesem počtu podnikatelských subjektů a mírou nezaměstnanosti. ČSSZ provádí pravidelné kontroly plátců pojistného tak, aby je nenechala upadnout do dluhů, které už nebudou schopni zaplatit. Aby nedocházelo k ještě většímu výpadku v příjmech na sociální zabezpečení, je nutné zachovat počet plátců a tím i pracovních příležitostí.

Příjmy z důchodového a nemocenského pojištění jsou příjmy státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu ČSSZ každým rokem dostává prostředky na výplatu dávek sociálního pojištění, to však nezávisle na tom, jak velký objem peněz v předchozím období na pojistném na sociální zabezpečení vybrala.

Výše uvedené informace se týkají pouze důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Nezahrnují výdaje na dávky v nezaměstnanosti, systémy sociálního zabezpečení v kompetenci ministerstev vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Sazby pojistného činí:

  • u zaměstnavatelů 25 % z toho: 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u zaměstnanců, 6,5 % z toho: 6,5 % na důchodové pojištění, zaměstnanec pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti neplatí,
  • u osob samostatně výdělečně činných 29,2 %, z toho: 28 % na důchodové pojištění, 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
  • u osob samostatně výdělečně činných, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění 1,4 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než dvojnásobek částky pro účast zaměstnanců, v roce 2010 tedy z částky minimálně 4000 Kč,
  • u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 % na důchodové pojištění,
  • u zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 1,4 % pojistného na nemocenské pojištění.

Tabulka „Příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění k 31. 5.“

Důchodového pojištění

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění

za měsíc leden až květen

125,0

129,7

128,2

Celkem výdaje na důchody vyplacené za měsíc leden až květen včetně záloh na výplaty důchodů v červnu

-137,5

-134,5

-122,8

z toho zálohy na výplaty důchodů v červnu

-1,1

-1,2

-3,7

PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky důchodového pojištění (k 31. 05.)

-12,5

-4,8

5,4

 

Nemocenského pojištění

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění a příslušenství za měsíc leden až květen včetně tzv. dobrovolného pojistného

9,8

11,1

19,3

Výdaje na dávky nemocenského pojištění za období leden až květen

-9,7

-11,9

-14,2

PŘÍJMY- VÝDAJE na dávky nemocenského pojištění (k 31. 05.)

0,1

-0,8

5,1

 

Příjmy a výdaje na sociální zabezpečení

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové a nemocenské pojištění  za měsíc leden až květen = příjmy tzv. účtu  sociálního pojištění

134,8

140,8

147,5

Výdaje na dávky důchodového pojištění vč. záloh a nemocenského pojištění za měsíc leden až květen = výdaje tzv. účtu sociálního pojištění

-147,2

-146,3

-137,0

Stav tzv. účtu sociálního pojištění (k 31. 05.)

-12,4

-5,5

10,4

 

Doplňující informace (v mld. Kč)

2010

2009

2008

Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové a nemocenské pojištění a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíc leden až květen

140,2

146,6

154,8

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ

Pozn.: Jednotlivé položky příjmů a výdajů jsou matematicky zaokrouhleny na miliardy Kč, proto jejich výsledné úhrny/rozdíly neodpovídají prostým úhrnům/rozdílům zobrazených (již zaokrouhlených) dat.

 

Tabulka „Počty plátců a poplatníků pojistného k 31. 5.“

 

2010

2009

2008

Počet komunikujících zaměstnavatelů

262 965

269 788

266 028

Počet pojištěnců

4 179 448

4 142 341

4 342 804

Počet OSVČ povinných platit zálohy na důchod. pojištění

724 918

758 514

729 592

Počet občanů dobrovolně důch. pojištěných

4 113

3 000

2 298

Celkem

5 171 444

5 173 643

5 340 722

Zdroj: Měsíční účetní uzávěrka ČSSZ

Pozn.: Jednotlivé položky příjmů a výdajů jsou matematicky zaokrouhleny na miliardy Kč, proto jejich výsledné úhrny/rozdíly neodpovídají prostým úhrnům/rozdílům zobrazených (již zaokrouhlených) dat.