O nemocenské dávky přišlo v 1. čtvrtletí 621 lidí

Praha 12. 5. 2010

Celkem 47 599 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) v 1. čtvrtletí 2010. Pro srovnání: v 1. čtvrtletí 2009 bylo celkem 32 276 kontrol. Nejvíc kontrol bylo v Moravskoslezském kraji - 6 546 a také ve Středočeském kraji - 5 071.
Na základě kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce zkráceno nebo odňato nemocenské 621 osobám, což představuje přibližně 1,3 % z celkového počtu kontrolovaných.

Lidé, kteří čerpají dávky nemocenského pojištění, jsou povinni dodržovat stanovený režim dočasně práceneschopného pojištěnce a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu.

Režim dočasně práceneschopného pojištěnce zahrnuje:

  • Léčebný režim – ten stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při změně zdravotního stavu může ošetřující lékař léčebný režim změnit. Jeho součástí je i povinnost dočasně práceneschopného pojištěnce poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.
  • Povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu povolených vycházek.
  • Povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje. O rozsahu a době povolených vycházek rozhoduje ošetřující lékař.
  • Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti je možné pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.
  • Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.

Lidé v dočasné pracovní neschopnosti (DPN) by měli ošetřujícímu lékaři uvést platnou adresu pobytu po dobu nemoci, protože kontroly jsou prováděny podle místa pobytu v době DPN, označit byt a zvonek jmenovkou.

Kontrolu dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní občané jsou povinni při kontrole prokázat svou totožnost a předložit neschopenku, do které pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Pokud bylo při kontrole zjištěno podezření z porušení režimu, zasílá OSSZ/PSSZ/MSSZ záznam o kontrole dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Toto podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení režimu skutečně došlo, zahájí OSSZ/PSSZ/MSSZ řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Také zaměstnavatelé mají oprávnění provést kontrolu, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů DPN (kdy vyplácí zaměstnavatel práceneschopnému náhradu mzdy) dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem.

Pokud práceneschopný pojištěnec neposkytne součinnost (neumožní kontrolu dodržování režimu, neprokáže svou totožnost či nepředloží Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti) při kontrole, může mu OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit také pokutu až do výše 10 000 Kč. O krácení, odnětí nemocenského i o uložení pokuty rozhodne příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ.

 

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce v 1. čtvrtletí 2010

K r a j

Počet
provedených
kontrol

Počet
postihů

Počet
ukončených
PN

Jihočeský

3 089

20

0

Jihomoravský

3 957

40

15

Karlovarský

2 221

51

0

Královéhradecký

2 288

40

3

Liberecký

1 670

20

1

Moravskoslezský

6 546

81

21

Brno/MSSZ

2 097

22

1

Olomoucký

4 225

64

37

Pardubický

2 857

55

0

Plzeňský

3 888

46

6

Praha/PSSZ

2 997

44

0

Středočeský

5 071

54

6

Ústecký

3 768

46

4

Vysočina

1 747

20

6

Zlínský

1 178

18

68

CELKEM ČR

47 599

621

168