Pojistné na sociální zabezpečení od 1. ledna 2009

Praha 9. 1. 2009

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti snížila od 1. 1. 2009 platby sociálního pojištění.

Zaměstnavatelé odvedou za své zaměstnance na důchodové pojištění 21,5 %, na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % a na nemocenské pojištění 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu,
ze kterého se vypočítávají platby na sociální zabezpečení. Celkem tedy 25 %.   

Zaměstnanci budou odvádět 6,5 % na důchodové pojištění, na státní politiku zaměstnanosti
a na nemocenského pojištění nebudou odvádět žádnou částku. Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného v kalendářním roce bude 48násobek průměrné mzdy,
tj. 1 130 640 Kč pro rok 2009. Pokud tuto částku zaměstnanec pracující u jednoho zaměstnavatele přesáhne, z částky, o kterou ji přesáhne, nebude platit pojistné. Částka nad maximální vyměřovací základ, z níž zaměstnanec nebude platit pojistné, se nezahrne ani do vyměřovacího základu zaměstnavatele. Jestliže zaměstnanec dosáhne maximální vyměřovací základ u více zaměstnavatelů, bude si moci po skončení kalendářního roku požádat o vrácení pojistného.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou odvádět na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti 29,2 %. Maximálním vyměřovacím základem pro OSVČ pro placení pojistného v kalendářním roce bude 48násobek průměrné mzdy, tj. 1 130 640 Kč pro rok 2009. Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ v roce 2009, které vykonávají vedlejší činnost, činí 56 532 Kč. Tato rozhodná částka se snižuje o 1/12 za každý kalendářní měsíc, v němž OSVČ po celý měsíc nevykonávala vedlejší SVČ, a za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc OSVČ měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ; za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí). Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná a činí 1,4 % z měsíčního základu.

 

 

SVČ

hlavní

SVČ

vedlejší*

V období před podáním Přehledu příjmů a výdajů za rok 2008

Měsíční vyměřovací základ minimální

5 390 Kč

2 156 Kč

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění minimálně

1 574 Kč

630 Kč

Měsíční pojistné na nemocenské pojištění minimálně

     56 Kč 

56 Kč

V období po podání Přehledu příjmů a výdajů za rok 2008 nebo při zahájení činnosti v roce 2009

Měsíční vyměřovací základ (50 % z daňového základu připadajícího na 1 kalendářní měsíc, v němž byla aspoň po část měsíce vykonávána SVČ):

minimální

maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)

 

5 889 Kč

94 220 Kč

 

2 356 Kč

---

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění: minimální

Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění: maximální

1 720 K

27 513 Kč

688 Kč

---

Měsíční pojistné na nemocenské pojištění: minimální

56 Kč

 56 Kč

*bez povinnosti úhrady záloh