O nemocenské přišlo v 1. pololetí více než tisíc lidí

Praha 24. 8. 2009

Celkem 65 031 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce provedli zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) v 1. pololetí  roku 2009. Nejvíc kontrol se uskutečnilo v Praze, a to 12 933, ve Středočeském kraji – 7 559 a v Moravskoslezském kraji – 7 038. Na základě kontrol vydaly OSSZ celkem 1 129 postihů. V praxi to znamená, že 1,7 % kontrolovaných bylo kráceno nebo odňato nemocenské.

Kromě krácení či odnětí nemocenského může OSSZ ukončit dočasnou pracovní neschopnost v případě, že z lékařského hlediska není důvod pro její další trvání. V 1. pololetí 2009 tak pracovníci OSSZ ukončili celkem 648 dočasných pracovních neschopností. Nejvíce jich bylo takto ukončeno ve Zlínském kraji - 179 a v Olomouckém kraji - 134.

Nový zákon o nemocenském pojištění, účinný od 1. 1. 2009, přinesl změny týkající se povinností lidí, kteří pobírají nemocenské, zpřísnil sankce a pokuty při porušení povinností. A to jak pro dočasně práceneschopné pojištěnce, tak i pro ošetřující lékaře. Pokud práceneschopný pojištěnec poruší režim stanovený v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, může mu příslušná OSSZ nemocenské krátit nebo zcela odejmout, nejdéle však na sto kalendářních dnů ode dne porušení tohoto režimu, ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti. Pokud již bylo nemocenské vyplaceno, považují se částky vyplacené na nemocenském za přeplatek, který je pojištěnec povinen vrátit plátci dávky. Obdobně může podle zákoníku práce snížit nebo neposkytnout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy nebo platu zaměstnavatel.  

Nová právní úprava zavedla i další sankce za závažné porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Pokud práceneschopný neposkytne součinnost (tzn. je povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti) při kontrole, může mu OSSZ uložit též pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč. Nemocnému, který zvlášť závažným způsobem poruší stanovený režim, může OSSZ za tento přestupek uložit pokutu až 20 000 Kč. O krácení či odnětí nemocenského i o uložení pokuty v případě, že dojde k porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, rozhoduje příslušná OSSZ.

Lidé, kteří čerpají nemocenské, musí umožnit kontrolu dodržování stanoveného režimu. Svůj byt musí opatřit zvonkem a jmenovkou, uvést platnou adresu pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři. Kontrolu provádějí, stejně jako dosud, pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru nebo na základě podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce, posudkového lékaře České správy sociálního zabezpečení či jiného orgánu. V době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popř. náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období nadále započitatelný příjem, též v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem, může zaměstnavatel sám kontrolovat. A to, zda zaměstnanec dodržuje povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem (rozsah kontroly ze strany zaměstnavatele není totožný s rozsahem kontroly OSSZ), nebo o to může požádat příslušnou OSSZ.

Pověření pracovníci OSSZ se prokazují „Průkazem zaměstnance pověřeného kontrolou“, práceneschopní občané jsou povinni prokázat svou totožnost a předložit doklad o dočasné pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis. Další informace o nemocenském pojištění od 1. 1. 2009 najdete na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/Novy-zakon-o-nemocenskem-pojisteni/

Kontroly dodržování léčebného režimu v 1. pololetí 2009

Kraj

Počet provedených kontrol

Počet postihů

Počet ukončených pracovních neschopností
rozhodnutím OSSZ/PSSZ/MSSZ

Jihočeský

5 436

40

0

Jihomoravský

5 115

47

47

Karlovarský

3 671

59

1

Královéhradecký

4 392

62

13

Liberecký

610

28

4

Moravskoslezský

7 038

167

97

Městská správa sociálního
zabezpečení Brno (MSSZ)

923

54

2

Olomoucký

2 676

57

134

Pardubický

4 850

106

22

Plzeňský

5 443

107

21

Pražská správa sociálního
zabezpečení (PSSZ)

12 933

229

1

Středočeský

7 559

82

9

Ústecký

2 949

41

80

Vysočina

584

12

38

Zlínský

852

38

179

CELKEM ČR

65 031

1 129

648