Mezinárodní projekt umožní ČSSZ a dalším českým institucím zkvalitnit jejich administrativní kapacitu s ohledem na nálezy ESD

„Posílení administrativní kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a dalších příslušných institucí s ohledem na nálezy Evropského soudního dvora  (ESD)“ je název twinningového projektu EU, který začal v ČSSZ. Bude se týkat sektoru sociálního zabezpečení a zdraví. Cílem projektu je posílit koordinaci příslušných českých institucí sociálního zabezpečení v souladu s precedenčním právem ESD, zřídit účinný mezisektorový systém a zlepšit současný způsob použití precedenčního práva ESD v této oblasti. Na projektu se podílejí dvě partnerské instituce – za Českou republiku Česká správa sociálního zabezpečení a Organizace pro veřejný sektor Severního Irska (NI-CO).

Role ESD, vzhledem k jeho rozsáhlým pravomocem pokud jde o přezkoumávání zákonnosti úkonů evropských institucí a členských států, je klíčová, protože formuje stávající i budoucí podobu evropských i národních právních předpisů. Jeho nálezy mohou mít dalekosáhlé dopady na sociální situaci jednotlivců, na právní řád státu, na činnost institucí, a v konečném efektu také dopady finanční.

V rámci projektu se české instituce blíže seznámí s postupy provádění nálezů ESD na základě konkrétních případů v různých členských státech, zejména, jak přímo souvisejí s jednotlivými součástmi systémů koordinace sociálního zabezpečení. Budou proškoleni specialisté z pracovišť ČSSZ, dojde také k prohloubení znalostí pracovníků z dalších českých institucí a k mezinárodní výměně zkušeností. Výsledkem projektu by mělo být vytvoření analýzy současného stavu, aktualizace a úprava metodických pokynů ČSSZ, vydání Příručky obvyklých precedenčních případů ESD a nastavení systému spolupráce mezi českými ministerstvy a zúčastněnými institucemi. Projekt by měl trvat šest měsíců.

Česká republika přímo aplikuje od svého vstupu do Evropské unie dva základní evropské předpisy upravující oblast sociálního zabezpečení - nařízení Rady 1408/71 a 574/72 a další předpisy upravující oblast volného pohybu osob. Přímo aplikovatelné jsou rovněž nálezy ESD. Stále častěji tyto nálezy odkazují na primární evropské právo a na základní práva občanů EU, na princip asimilace faktů a často se stávají zdrojem problémů v aplikační praxi a ovlivňují rozhodování národních soudů i administrativ.