Česko-finský projekt pomůže ČSSZ připravit se na uplatnění nových nařízení Rady EU o koordinaci sociálního zabezpečení

Praha 23. 1. 2009 

Zlepšit koordinaci sociálního zabezpečení, zejména vyřizování důchodů, garantovat rovné zacházení a dostatečně proškolit pracovníky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v rámci přípravy na provádění nových nařízení Rady EU v oblasti koordinace sociálního zabezpečení. To jsou hlavní cíle česko-finského twinningového projektu  Phare „Posílení kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, zejména důchodů a příslušnosti k právním předpisům“.

Začal v lednu 2009 a skončí za šest měsíců. Evropská unie na něj poskytla částku 165 935 eur.

Evropské právo sociálního zabezpečení je založeno na principu volného pohybu osob a na rovném zacházení s migrujícími pracovníky a jejich rodinnými příslušníky z hlediska sociálního zabezpečení. To znamená, že je s nimi zacházeno stejně jako by byli státními příslušníky členského státu, v němž pracují. EU v rámci svých nařízení navíc koordinuje sociální systémy jednotlivých členských států a spolupráci mezi příslušnými institucemi. Předpokládá se, že v roce 2010 vstoupí v účinnost nové nařízení č. 883/2004 a jeho prováděcí předpisy, které nahradí současná platná nařízení Rady č. 1408/71 (o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství) a nařízení č. 574/72 (stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 1408/71).

Na jejich uplatnění je proto potřeba se připravit: z pohledu ČSSZ především v oblasti posuzování příslušnosti právních předpisů a důchodů. Určení, předpisy kterého členského státu o sociálním zabezpečení budou při pohybu pracovní síly v rámci EU/EHP v konkrétním případě použity, je zásadní a ovlivňuje sociální situaci migrujícího pracovníka i jeho rodinných příslušníků a volný pohyb těchto osob.

Důchody a jejich výpočet jsou z administrativního hlediska zase nejsložitější a nejdéle trvající součástí sociálního zabezpečení. Rozhodnutí o přiznání důchodu a o jeho výši má obecně pro žadatele klíčový význam. U důchodů poskytovaných z více systémů sociálního zabezpečení vznikají i další problémy, neboť pojišťovací instituce musejí zjišťovat a evidovat velké množství údajů i pro potřeby jiných institucí, musejí počítat s různými dobami pojištění, doklady získávat ze zahraničí apod.

Proto v  rámci twinningového projektu finští odborníci poskytnou specialistům ČSSZ z ústředí i regionů aktualizované informace a know-how zkušených odborníků ze „starého“ členského státu, vymění si zkušenosti a názory a zpracují metodiku společně se svými českými kolegy.

Výsledkem projektu bude vyškolení 30 školitelů ČSSZ v oblasti důchodových a nemocenských dávek a příslušnosti k právním předpisům. Bude zpracováno doporučení pro české instituce a právní experty podílející se na sociálním zabezpečení. Vzdělávání pracovníků poslouží nově připravený e-learningový školicí program o příslušnosti k právním předpisům.

Projekt je součástí aktivit ČSSZ, která se úspěšně zapojila do programů EU zaměřených na mezinárodní výměnu zkušeností, posílení kapacity ČSSZ a bezpečnosti informačních systémů sociálního pojištění.

ČSSZ působí od 1. května 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, jako instituce kompetentní pro peněžité dávky vyplácené v případě nemoci, v mateřství, při výplatě invalidních a starobních důchodů a důchodů pozůstalostních. Působí jako instituce kompetentní pro příslušnou legislativu a jako kontaktní orgán pro všechny výše uvedené oblasti za celou Českou republiku.