Změny při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009

10. 11. 2008

ČSSZ upozorňuje na změny, které  čekají zaměstnavatele při placení pojistného na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009, respektive při placení pojistného na sociální zabezpečení poprvé za měsíc leden 2009, které je dle nové právní úpravy splatné od 1. do 20. února 2009. 

Dle platné právní úpravy od 1. 1. 2009 končí rozlišení plátců dle počtu zaměstnanců na organizace a malé organizace a zavádí se nový pojem „zaměstnavatel“. V návaznosti na tuto úpravu a další zákonné úpravy účinné od 1. 1. 2009 zavádí Česká správa sociálního zabezpečení místo dosavadního osmimístného variabilního symbolu symbol desetimístný. Tento desetimístný variabilní symbol je nutné používat pro všechny platby pojistného na sociální zabezpečení a musí být uveden i na  předkládaném „Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách“ od ledna 2009 (případně na dalších tiskopisech, na nichž je variabilní symbol uváděn).

Desetimístný variabilní symbol bude mít zaměstnavatel přidělen po celou dobu registrace, tzn., že se nebude měnit ani v případě změny sídla zaměstnavatele.

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách je od ledna 2009 shodný pro všechny zaměstnavatele a bude plátcům k dispozici na www.cssz.cz i k odebrání v klientských centrech okresních správ sociálního zabezpečení a územních pracovištích PSSZ.

Další změnou v oblasti výběru pojistného zaměstnavatelů je nové předčíslí účtu pro odvod pojistného. Místo předčíslí 1011 bude nově zavedeno předčíslí 21012. Předčíslí 1011 nadále zůstává v platnosti pro odvod důchodového pojištění OSVČ a osob dobrovolně důchodově pojištěných. Změna předčíslí  účtu platí  pro úhrady „Přehledů“ zaměstnavatelů  od ledna 2009, tzn. pro platby, které  zaměstnavatel hradí poprvé v únoru 2009 v termínu od 1. do 20., následně pro další kalendářní měsíce, kdy pojistné je dle nové právní úpravy splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Nový desetimístný variabilní symbol i další informace, týkající se oblasti výběru pojistného budou každému zaměstnavateli sděleny dopisem v průběhu ledna 2009.

Výše uváděné změny jsou vyvolány jednak legislativními změnami a jednak modernizací programového vybavení ČSSZ, kdy ČSSZ postupně přechází z lokálního systému na systém centrální.

ČSSZ děkuje svým klientům za pochopení.