Zásadní změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2009: kontroly dočasné pracovní neschopnosti

Praha 18. 12. 2008

Nový zákon o nemocenském pojištění přinese změny týkající se povinností lidí, kteří budou pobírat nemocenské, zpřísňuje sankce a pokuty při porušení povinností. A to jak na straně dočasně práceneschopného, tak i pro ošetřující lékaře. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) o nejdůležitějších z nich informuje ve stručném přehledu.

Během dočasné pracovní neschopnosti budou muset lidé dodržovat stanovený režim, nově nazvaný „režim dočasně práceneschopného pojištěnce“. Bude zahrnovat:

  • Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při změně zdravotního stavu bude moci ošetřující lékař léčebný režim změnit. Jeho součástí bude i povinnost dočasně práceneschopného pojištěnce poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu.
  • Povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu povolených vycházek.
  • Povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje. O rozsahu a době povolených vycházek bude rozhodovat ošetřující lékař .
  • Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti bude možné pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.
  • Provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.

Práceneschopný bude muset umožnit kontrolu dodržování režimu. Svůj byt opatří zvonkem a jmenovkou, uvede platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Kontrolu dodržování režimu budou stejně jako dosud provádět pověření zaměstnanci OSSZ na základě vlastního výběru nebo na základě podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce, posudkového  lékaře ČSSZ či jiného orgánu nebo fyzické osoby. Podnět ke kontrole bude moci dát také zaměstnavatel, který bude mít podezření, že jeho zaměstnanec, pobírající nemocenské, nedodržuje stanovený režim, tj. vykonává jinou činnost, nezdržuje v místě pobytu nebo nedodržuje stanovený režim vycházek.

Nově bude moci zaměstnavatel v době, kdy bude vyplácet práceneschopnému náhradu mzdy,  sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to bude moci požádat příslušnou okresní, v Praze Pražskou, v Brně Městskou správu sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Pověření kontrolní pracovníci OSSZ se budou muset prokázat „Průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“, práceneschopní občané budou povinni prokázat svou totožnost a předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Pokud práceneschopný pojištěnec poruší režim stanovený v době pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem, bude mu moci OSSZ/PSSZ/MSSZ nemocenské snížit nebo zcela odebrat nejdéle však na sto kalendářních dnů. Nový zákon rovněž umožní snížit nebo odejmout i již vyplacené nemocenské. Obdobně bude mít podle zákoníku práce možnost snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy zaměstnavatel.

Nová právní úprava zavádí další sankce za závažné porušení režimu. Pokud práceneschopný neposkytne součinnost při kontrole, bude mu moci OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit též pokutu až do výše 10 000 Kč. Nemocnému, který zvlášť závažným způsobem poruší stanovený režim, bude moci OSSZ/PSSZ/MSSZ za tento přestupek uložit pokutu až 20 000 Kč. O krácení, či odnětí nemocenského i o uložení pokuty v případě, že dojde k porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, rozhodne příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Nový zákon také přesněji stanoví povinnosti ošetřujících lékařů a dalších zdravotnických zařízení při posuzování zdravotního stavu a potvrzování údajů pro nemocenské dávky. Rovněž přinese zvýšení sankcí za jejich porušování. Nesplnění stanovených povinností se bude považovat za správní delikt, za který bude moci příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ uložit pokutu. Krajním sankčním opatřením bude zákaz rozhodování ve věcech dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování až na dva roky. Případný zákaz vydá OSSZ/PSSZ/MSSZ, a  to v situaci, kdy ošetřující lékař opakovaně v jednom roce nerozhodne o ukončení neodůvodněné dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování ve třech případech, o nichž pak kvůli nesprávnému postupu musel rozhodnout orgán nemocenského pojištění. Další informace najdete na webových stránkách ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/Novy-zakon-o-nemocenskem-pojisteni/.

Podrobné informace o změnách v nemocenském pojištění od 1. 1. 2009 najdete také v publikaci ČSSZ „Průvodce novým nemocenským pojištěním v roce 2009“. Publikace jsou pro širokou veřejnost dostupné zdarma na všech 92 pracovištích ČSSZ a rovněž na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/, kde občané naleznou také leták „Povinnosti práceneschopného pojištěnce“.