Valorizace důchodů s mezinárodním prvkem je nižší než 470 Kč

Praha 1. 9. 2008

U důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, tzv. dílčí důchody, se zvýšení základní výměry stanoví v poměru dob pojištění. Zvýšení základní výměry je ve skutečnosti nižší než částka 470 Kč.

Při mimořádném zvýšení podle nařízení vlády č. 211/2008 Sb. upravila Česká správa sociálního zabezpečení základní výměru stejným poměrem, v jakém byl původní dílčí důchod pojištěncům přiznán. Proto je zvýšení základní výměry podle nařízení vlády u dílčích důchodů nižší než 470 Kč měsíčně.

Dílčí důchod se přiznává pojištěnci tehdy, když byl pojištěn nejen v ČR, ale i v členském státě EU nebo ve státě, s nímž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu (smluvní stát). Tento typ důchodu náleží v případech, kdy nárok na důchod vznikne až součtem českých a cizích dob pojištění. Po sečtení pojistných dob každý členský stát EU nebo smluvní stát přizná, vyměří a vyplácí důchod jen za dobu pojištění, kterou pojištěnec v tom kterém státě získal - dílčí důchod. Nejdříve se stanoví výše důchodu, která by žadateli náležela, jako by veškeré doby pojištění, včetně dob oznámených cizím nositelem pojištění, k nimž lze přihlížet, byly získány podle českých právních předpisů. Jedná se o tzv. teoretickou výši. Tato teoretická výše se dílčí, to znamená, že se sníží tak, aby odpovídala poměru délky dob pojištění získaných podle českých právních předpisů k celkové době pojištění získané v ČR a v členském státě EU příp. smluvním státě. Je-li souběžně vypláceno více dílčích důchodů s mezinárodním prvkem, zvyšuje se jen jedna základní výměra, a to ta vyšší.

Příklady valorizace dílčího důchodu:

Příklad 1:
Důchodce získal 20 let doby pojištění v ČR a 5 let doby pojištění podle koordinačních nařízení nebo podle mezinárodní smlouvy, celkem 25 let doby pojištění. Valorizace se v tomto případě vypočítá:

470 x

20

= 376;

zvýšení základní výměry důchodu bude činit 376 Kč měsíčně.

25

Příklad 2:
Důchodce získal 5 let doby pojištění v ČR a 20 let doby pojištění podle koordinačních nařízení nebo podle mezinárodní smlouvy, celkem 25 let doby pojištění. Valorizace se v tomto případě vypočítá:

470 x

5

= 94;

zvýšení základní výměry důchodu bude činit 94 Kč měsíčně.

25