Projekt Evropské unie pomůže ČSSZ rozšířit elektronickou komunikaci s klienty

Praha 27. 11. 2008

Klientský portál pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). To je název twinningového projektu EU, který v těchto dnech začíná v ČSSZ. Cílem projektu je zahájit aktivity směřující k vytvoření klientského portálu, který umožní klientům ČSSZ elektronický přístup k jejich datům uloženým v databázích ČSSZ. A to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok z jakéhokoli místa v České republice či zahraničí. Projektu, který se uskuteční v rámci programu EU Transition Facility, se účastní dvě partnerské instituce – za Českou republiku Česká správa sociálního zabezpečení, za Spolkovou republiku Německo pak Německá správa důchodového pojištění pro Vestfálsko (DRV).

Zahajovaný twinningový projekt je zaměřen jednak na popis klientského portálu a jednak na jeho technické řešení při zajištění co nejvyšších bezpečnostních standardů. Jedná se přitom o citlivá data a je nezbytné zachovat jejich bezpečnost. Výstupem projektu bude pro klientský portál identifikace požadavků a bezpečnostní koncepce. Tyto výstupy využije ČSSZ v následných implementačních projektech. Obsah klientského portálu bude vycházet zejména z informací uložených na klientově individuálním účtu pojištění. Tento portál umožní poskytovat klientům ČSSZ dokumentaci týkající se jejich dob pojištění, tj. dokumenty potřebné pro výpočet jejich důchodu.

V rámci projektu bude zpracována analýza požadavků klientů ČSSZ a komunikačních postupů týkajících se klientského portálu. Dále se pracovníci ČSSZ zaměří na řešení technických podmínek pro ukládání dat a na vytvoření bezpečných komunikačních způsobů internetové a e-mailové komunikace. Dojde také k mezinárodní výměně zkušeností při prezentaci konkrétních e-Government projektů v partnerském členském státě.

Projekt je součástí aktivit ČSSZ, které jsou zaměřeny na modernizaci jejího informačního systému včetně komunikace s okolím. Navazuje na úspěšné využívání Portálu veřejné správy (PVS), jeho transakční části pro zpracování hromadných podání. Celkový rozpočet twinningového projektu počítá
s  částkou 180 tisíc EUR, projekt by měl skončit koncem dubna 2009.

ČSSZ se dosud zúčastnila pěti projektů Phare, tedy projektů realizovaných v rámci pomoci novým členským státům před vstupem do Evropské unie: 

  1. „Provádění koordinačních nařízení EU (nařízení 1048/71 a 574/72)“ – Consensus III. Rozpočet projektu, který měl pouze twinningovou část a byl určen i pro další české instituce, činil 1,013 milionu EUR. Výsledkem byla doporučení v oblasti organizace a řízení, informačních a komunikačních technologií a vypracování manuálů nutných pro zpracování evropské a nemocenské agendy pro potřeby ČSSZ.
  2. Na projekt „Ověření připravenosti na aplikaci práva sociálního zabezpečení EU“. Evropská unie vyčlenila celkem 1,2 milionu EUR. V jeho rámci se mimo jiné testovala připravenost ČSSZ na implementaci komunitárního práva EU.
  3. „Podpora penzijní reformy“ byl projekt, jehož náklady celkově dosáhly 2,17 milionu EUR. Jedním z jeho hlavních cílů byla podpora reformy administrativních procesů za využití informačních a komunikačních technologií vedoucích k transformaci ČSSZ na moderní pojišťovací instituci.
  4. Projekt „Vybudování školicí kapacity ČSSZ“ se skládal ze dvou částí. Na technickou pomoc bylo určeno 130 tisíc EUR, na investice EU poskytla 570 tisíc EUR a dalších 77,886 milionu Kč bylo spolufinancováno ze státního rozpočtu ČR. Tyto prostředky se investovaly do vybudování školicího střediska ČSSZ v Karlových Varech.
  5. Poslední z projektů Phare byl „Informační systém pro správu volného pohybu osob“. Evropská unie na něj vyčlenila celkem 1,25 milionu EUR, z toho 400 tisíc EUR na twinning, 400 tisíc EUR na nákup technického zařízení, 200 tisíc EUR na technickou pomoc při budování samotného systému a 25 tisíc EUR činilo spolufinancování ze státního rozpočtu České republiky.

 Po ukončení programů Phare se ČSSZ aktivně zapojila do programu Evropské unie Transition Facility. První se týkal auditu funkčnosti a bezpečnosti informačních systémů sociálního pojištění. Druhý se zaměřil na posílení kapacity ČSSZ v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení. Třetí projekt „Klientský portál pro ČSSZ“ právě začíná. Další projekty se připravují.

Prohlédnout si můžete také fotografie ze zahájení twinningového projektu EU.