Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí

Praha 23. 6. 2008

Celkem 47 049 důchodů vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení k 31. březnu 2008 do zahraničí. Oproti stejnému období roku 2007 jich bylo o 5 465 (tj. o cca 11,6 %) více. Tehdy se jednalo o 41 584 důchodů. Nejvíc důchodů do zahraničí v prvním čtvrtletí letošního roku ČSSZ vyplácela na Slovensko, a to 13 394, důchodcům do Polska (11 357) a do Spolkové republiky Německo (7 446). ČSSZ přitom do zahraničí vyplácí všechny druhy důchodů, tedy důchody starobní, invalidní i pozůstalostní. Výplata důchodů do zahraničí si k 31. březnu letošního roku vyžádala celkové náklady 506 674 000 Kč. Důchody se vyplácejí do 62 zemí světa.

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchody vyplácejí na adresu v cizině, na osobní účet u peněžního ústavu v cizině nebo na osobní účet u banky/spořitelny v České republice. Na adresu v cizině se důchody vyplácejí 4x ročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci, a to zpětně za čtvrtletí. Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí. Výplata na účet v České republice je vždy v českých korunách za zpětnou dobu, a to prostřednictvím České národní banky.

Ve státech Evropské unie se důchody vyplácejí v souladu s Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, které jsou nadřazeny národním zákonům členských států. Smyslem těchto nařízení je mimo jiné vyloučit nepříznivý důsledek situace, kdy například osoba, která byla pojištěna ve více státech, nezíská v některém z nich (nebo v žádném z nich) potřebnou dobu pojištění. V tomto případě členský stát přihlédne i k dobám pojištění získaným v ostatních členských státech – pojištění se sčítá.

Pokud se nejedná o členský stát Evropské unie, je pro případnou výplatu důchodu důležité, zda má Česká republika se zahraniční zemí uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Základním smyslem těchto smluv je zajistit práva osob, které se přemisťují mezi dvěma smluvními státy. Úplný přehled mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a věcného rozsahu je na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/.


Deset států, do nichž ČSSZ k 31. 3. 2008 vyplácela nejvíc důchodů

Stát

Počet důchodců

Slovensko

13 394

Polsko

11 357

Spolková republika Německo

7 446

Švýcarsko

2 292

Kanada

1 955

Bulharsko

1 649

Rakousko

1 466

USA

1 418

Řecko

1 330

Švédsko

674