Většina OSVČ už podala Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007

Praha 18. 6. 2008

Celkem 769 148 Přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) za rok 2007 obdržely ke 30. dubnu 2008 všechny okresní (v Praze Pražská) správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ). V prvním termínu pro podání přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, tak bylo podáno 83 % přehledů. Ke 30. dubnu 2008 pracoviště ČSSZ evidovala celkem 926 380 OSVČ, které vykonávaly činnost.

OSVČ podávaly přehledy převážně osobně, poštou nebo prostřednictvím podatelny na papírových formulářích. Už třetí rok umožňuje ČSSZ také elektronické podání (e - Podání) přehledu prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS). ČSSZ obdržela celkem 520 přehledů elektronicky.

V souvislosti s chybami vyskytujícími se při podání přehledu Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje OSVČ, které budou podávat přehled v dalších termínech, aby si dávaly pozor a:

  • vyplnily přehled ve všech povinných řádcích, tedy v těch, kde je OSVČ povinna uvést požadované údaje, nezapomínaly na datum a podpis,
  • v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007 správně rozdělily příjmy z vedlejší a hlavní SVČ,
  • doložily příslušné OSSZ/PSSZ důvod pro výkon vedlejší SVČ nejpozději spolu s přehledem,
  • oznamovaly zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ hned a ne až při podání přehledu, učiní-li to později, hrozí jim dopočtení penále,
  • zaměstnání je v roce 2008 důvodem SVČ vedlejší v případě, že z něj v roce 2007 měla OSVČ příjmy alespoň ve výši 12násobku minimální mzdy, tj. nejméně 96 000 Kč.

Další termín podání přehledu za rok 2007 je 30. červenec 2008. Závazný je pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pokud tuto skutečnost doložily příslušné OSSZ/PSSZ. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2008.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 je rovněž možné podat do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

Pokud  OSVČ  nepodá  přehled  včas  nebo  vůbec, může  jí  za  to  OSSZ/PSSZ uložit  pokutu až

20 000 Kč nebo - při opětovném nesplnění povinnosti - až 100 000 Kč. Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém podala nebo měla ze zákona podat přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši než má, stává se dlužníkem a má povinnost platit penále. Za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, se jedná o 0,05 % dlužné částky.

Pro OSVČ, které tvoří významnou část klientů, vydala  ČSSZ již podruhé publikaci „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008“. Jde o průvodce, který formou otázek a odpovědí včetně praktických příkladů vysvětluje sociální zabezpečení OSVČ. Příručka je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a na http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.