V Praze začíná XVII. kongres EUMASS

Praha 4. 6. 2008

Pražské Kongresové centrum tento týden přivítá lékaře sociálního zabezpečení a pojištění z celého světa. XVII. kongres Evropské asociace lékařů sociálního zabezpečení a pojištění (EUMASS) se koná od 5. do 7. června 2008. Posudkoví lékaři, kteří v Praze oslaví 35. založení asociace EUMASS, mají na programu diskusi a pracovní jednání na téma „„Chronické nemoci a jejich dopad na zdravotní péči a sociální zabezpečení, včetně ekonomických hledisek“. Poprvé v historii EUMASS se kongres uskuteční v nové členské zemi Evropské unie po jejím rozšíření směrem na východ, v České republice.

Záštitu nad akcí převzal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas a primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Kongres podpořil také předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

Kongres, na který se přihlásilo téměř 300 lékařů z celého světa včetně Brazílie, Kanady, USA, Alžírska či Nizozemských Antil nebo Aruby, začne v Kongresovém centru v Praze ve čtvrtek 5. června 2008 v 11.00 hodin. Během tří dnů zazní příspěvky týkající se mimo jiné zlepšení kvality a výzkumu v posudkovém lékařství, chronických nemocí a pracovní neschopnosti či naopak návratu do práce, uznávání invalidity u chronicky nemocných, ekonomických dopadů těchto nemocí aj.  Hlavní téma kongresu – chronické nemoci – je totiž oblastí, která se díky rychlému vývoji poznatků v medicíně i socioekonomickým změnám stává důležitou součástí systému sociálního zabezpečení. Setkání podpoří mezinárodní výměnu informací z oblasti medicíny sociálního zabezpečení, spolupráci na vědeckých studiích a přístup široké obce posudkových a revizních lékařů k nejnovějším informacím o vývoji vědy a výzkumu v daných oborech. Více na http://www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova-sluzba/XVII.+kongres+EUMASS/.

Prezidentkou XVII. kongresu EUMASS a viceprezidentkou této asociace je vrchní ředitelka úseku Lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Ljiljana Bojičová. Lékařská posudková služba (LPS) je součástí České správy sociálního zabezpečení. Vykonává posudkovou činnost pro účely důchodového pojištění a plní úkoly spojené s kontrolou posuzování dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři pro účely nemocenského pojištění. LPS rovněž vypracovává posudky o zdravotním stavu a pracovní schopnosti občanů a provádí posudkovou činnost pro oblast aplikace práva sociálního zabezpečení EU a bilaterálních smluv. Posudkoví lékaři ČSSZ působí v 8 regionálních odděleních složených z celkem 83 referátů.