Organizace musí doplatit na pojistném víc než sto milionů korun

Praha 30. 4. 2008

167 229 kontrol plnění povinností organizací provedla v loňském roce Česká správa sociálního zabezpečení. To je o 3 374 kontrol víc než v roce 2006, tehdy uskutečnila 163 855 kontrol. Na jejich základě vystavila 5 702 platebních výměrů na celkem 108 milionů 236 tisíc korun. Tuto částku musí organizace s více než 25 zaměstnanci a malé organizace doplatit na pojistném a penále proto, že pochybily při plnění svých povinností v oblasti sociálního zabezpečení. Z víc než 108 milionů tvoří 85 milionů 240 tisíc korun dlužné pojistné, zbývajících 22 milionů 996 tisíc korun je vypočtené penále. Nejvíc kontrol se v roce 2007 uskutečnilo Praze – celkem 29 957. Na jejich základě Pražská správa sociálního zabezpečení vystavila celkem 1 294 platebních výměrů na celkovou částku 56 milionů 329 tisíc korun, z toho 42 milionů 656 tisíc korun bylo dlužné pojistné, zbývajících 13 milionů 673 tisíc korun pak penále.

Kontroloři ČSSZ dále uložili 1 066 pokut v celkové výši 3 737 900 korun. Především je dali za nesoučinnost zaměstnavatelů při kontrole a za neplnění ohlašovacích povinností organizací a malých organizací. Nejvíc pokut dostali zaměstnavatelé v Královéhradeckém kraji – celkem jich bylo 374 v celkové výši 932 600 korun. Celkem bylo zkontrolováno 924 organizací a 6 751 malých organizací. Na základě kontrol nařídila pracoviště ČSSZ celkem 11 492 nápravných opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků, z toho 8 582 bylo v nemocenském pojištění a 2 910 v důchodovém pojištění. Kontroly plnění povinností v oblasti sociálního zabezpečení provádělo v roce 2007 celkem 799 zaměstnanců ČSSZ ze všech 92 pracovišť v celé České republice. 141 320 kontrol bylo plánovaných, dalších 25 909 kontrol provedli kontroloři ČSSZ nad plán. V praxi to znamená, že ČSSZ v roce 2007 zkontrolovala víc než 63 % všech organizací a malých organizací.

Všechny organizace a malé organizace kontroluje ČSSZ v pravidelných dvouletých cyklech. A to proto, aby případné problémy odhalila co nejdříve a zjednala nápravu v okamžiku, kdy je ještě možná. Pokud například dluh na pojistném vznikl kvůli špatnému stanovení výše pojistného, je organizace a malá organizace ještě schopná částku doplatit. Plánované kontroly se tak zaměřují především na správné stanovení vyměřovacího základu, výpočet pojistného a na plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Například sledují, zda organizace a malé organizace správně vypočítávají a vyplácejí dávky nemocenského pojištění svým zaměstnancům. Neplánované kontroly souvisejí se vznikem organizace či malé organizace. Jejich účelem je zjistit a zároveň odstranit chyby, které vznikají kvůli neznalosti právních předpisů. Při ukončení činnosti organizace a malé organizace naopak probíhá tzv. kontrola likvidační.

V roce 2007 organizace a malé organizace nejčastěji chybovaly zejména kvůli neznalosti platné právní úpravy či proto, že aktuální právní předpis špatně aplikovaly. Nejvíc porušení kontroloři zjistili:

  • v nemocenském pojištění – kontrolované subjekty chybovaly při stanovení, výpočtu a výplatě dávek nemocenského pojištění  zaměstnancům,
  • při placení pojistného – organizace a malé organizace chybně stanovily vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení,
  • v důchodovém pojištění – organizace chybovaly při vedení a vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP),
  • při aplikaci práva EU – organizace chybovaly při vysílání pracovníků, kdy řešily určování příslušnosti k právním předpisům ČR či jiného členského státu a při vystavování příslušných E formulářů.

K 31. prosinci 2007 evidovala ČSSZ celkem 29 833 organizací s víc než 25 zaměstnanci, v nichž pracovalo celkem 3 173 503 pojištěnců a 234 443 malých organizací, které zaměstnávaly 988 148 lidí.

Kontroly plnění povinností organizací v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2007"

Kraj

Počet kontrol

Platební výměry

Pokuty

počet

výše

 

počet

 

 

 

 

 výše

 v tis. Kč

 

 

dlužné

pojistné

v tis. Kč

 

 

 penále

 v tis. Kč

 

 celkem

 pojistné +

 penále

 v tis. Kč

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

29 957

1 294

42 656

13 673

56 329

14

149,0

Středočeský

17 429

362

4 817

447

5 264

33

118,0

Jihočeský

9 640

328

3 215

289

3 504

37

76,0

Plzeňský

8 490

332

1 438

151

1 589

22

60,5

Karlovarský

4 728

147

1 111

171

1 282

20

126,5

Ústecký

11 207

418

2 991

1 521

4 512

106

279,3

Liberecký

6 780

190

3 025

391

3 416

23

120,3

Královehradecký

9 336

447

4 691

645

5 336

374

932,6

Pardubický

7 752

305

5 818

2 984

8 802

54

174,8

Vysočina

6 989

184

1 011

61

1 072

107

623,7

Jihomoravský

10 560

326

4 062

598

4 660

76

149,0

Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ)

9 741

322

4 255

463

4 718

45

165,7

Olomoucký

9 303

248

1 575

147

1 722

9

47,0

Moravskoslezský

16 267

524

3 175

1 119

4 294

14

88,5

Zlínský

9 050

275

1 400

336

1 736

132

627,0

C e l k e m

167 229

5 702

85 240

22 996

108 236

1 066

3 737,9

Zdroj: Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti ČSZ v organizacích a malých organizacích za rok 2007