Projekt EU pomůže ČSSZ s výběrem pojistného v zahraničí

Praha 14. 3. 2008

Posílení kapacity České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení. To je název twinningového projektu EU, který v těchto dnech začíná v ČSSZ. Má za cíl zlepšit, posílit a koordinovat výběr pojistného na sociální zabezpečení v mezinárodním kontextu. Projektu, který se uskuteční v rámci programu EU Transition Facility, se účastní dvě partnerské instituce – za Českou republiku Česká správa sociálního zabezpečení, za Spolkovou republiku Německo pak Německá správa důchodového pojištění pro Vestfálsko (DRV).

Výsledkem projektu bude posílení organizační struktury České správy sociálního zabezpečení a  administrativních nástrojů při výběru pojistného a správě pohledávek v rámci ekonomického informačního systému s národními a mezinárodními aspekty. A také efektivní poskytování informací úřadům z ostatních členských států Evropské unie.

V rámci projektu dojde mimo jiné k analýze současného systému pro výběr pojistného Českou správou sociálního zabezpečení. Zaměstnanci ČSSZ rovněž absolvují školení v oblasti výběru pojistného s ohledem na pravidla Evropské unie, jejich vzdělávání se zaměří například na vymáhání dluhů ze zahraničí či výběr pojistného od subjektů zřízených nebo žijících na územích jiných členských států. Výstupem projektu budu i návody a manuály týkající se výběru pojistného v kontextu se zahraničím, dojde k mezinárodní výměně zkušeností, posílení finanční kontroly a správy údajů v oblasti sociálního pojištění či posouzení rozvoje integrovaného ekonomického informačního systému (EKIS) ČSSZ v kontextu evropských zkušeností. Náklady na twinningový projekt počítají s  200 tisíci EUR, projekt by měl skončit koncem roku 2008.

ČSSZ vybírá pojistné na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné tvoří víc než třetinu příjmů státního rozpočtu ČR a ČSSZ je ve výběru pojistného dlouhodobě velmi úspěšná.

 

Vývoj příjmů z pojistného včetně příslušenství a předpisů pojistného včetně příslušenství (v mld. Kč):

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Předpis pojistného

239,57

255,45

269,26

288,10

306,89

325,99

355,89

Příjem z pojistného

234,81

250,35

264,21

285,06

302,09

324,35

357,21

 

Předepisování, výběr a vymáhání pojistného od místních subjektů či žijících v jiném státě je společným tématem všech států EU. V oblasti finanční kontroly EU musí mít ČSSZ vyhovující principy veřejné vnitřní finanční kontroly a systémy auditů. Proto je pro ČSSZ užitečné získat know-how od zkušenějších institucí členských států Evropské unie při aplikaci jednotlivých „evropských“ nařízení i v rámci spolupráce s členskými státy EU.

ČSSZ se dosud zúčastnila pěti projektů Phare, tedy projektů realizovaných v rámci pomoci novým členským státům před vstupem do Evropské unie:

  1. „Provádění koordinačních nařízení EU (nařízení 1048/71 a 574/72)“ – Consensus III. Rozpočet projektu, který měl pouze twinningovou část a byl určen i pro další české instituce, činil 1,013 milionu EUR. Výsledkem byla doporučení v oblasti organizace a řízení, informačních a komunikačních technologií a vypracování manuálů nutných pro zpracování evropské a nemocenské agendy pro potřeby ČSSZ.

  2. Na projekt „Ověření připravenosti na aplikaci práva sociálního zabezpečení EU“. Evropská unie vyčlenila celkem 1,2 milionu EUR. V jeho rámci se mimo jiné testovala připravenost ČSSZ na implementaci komunitárního práva EU.

  3. „Podpora penzijní reformy“ byl projekt, jehož náklady celkově dosáhly 2,17 milionu EUR. Jedním z jeho hlavních cílů byla podpora reformy administrativních procesů za využití informačních a komunikačních technologií vedoucích k transformaci ČSSZ na moderní pojišťovací instituci.

  4. Projekt „Vybudování školicí kapacity ČSSZ“ se skládal ze dvou částí. Na technickou pomoc bylo určeno 130 tisíc EUR, na investice EU poskytla 570 tisíc EUR a dalších 77,886 milionu Kč bylo spolufinancováno ze státního rozpočtu ČR. Tyto prostředky se investovaly do vybudování školicího střediska ČSSZ v Karlových Varech.

  5. Poslední z projektů Phare, kterého se ČSSZ zúčastnila, byl „Informační systém pro správu volného pohybu osob“. Evropská unie na něj vyčlenila celkem 1,25 milionu EUR, z toho 400 tisíc EUR na twinning, 400 tisíc EUR na nákup technického zařízení, 200 tisíc EUR na technickou pomoc při budování samotného systému a 25 tisíc EUR činilo spolufinancování ze státního rozpočtu České republiky.

Po ukončení programů Phare se ČSSZ aktivně zapojila do programu Evropské unie Transition Facility. Jeho součástí jsou v současné době další projekty určené pouze ČSSZ. První se týkal auditu funkčnosti a bezpečnosti informačních systémů sociálního pojištění. Druhý - „Posílení kapacity ČSSZ v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení“ - právě začíná. A několik dalších se připravuje.

Prohlédnout si můžete také fotografie ze zahájení twinningového projektu EU.