OSVČ musí informovat o svých příjmech a výdajích v roce 2007

Praha 8. 2. 2008

Nejpozději do středy 30. dubna 2008 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2007 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2008 u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení či Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2008.

Dále je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2008.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ a na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/osoby-samostatne-vydelecne-cinne/platba-pojistneho/prehled-o-prijmech-a-vydajich.htm.

Přehled mohou OSVČ od roku 2006 podávat elektronicky také prostřednictvím Portálu veřejné správy – jedná se o třetí e – Podání přes Portál veřejné správy, které ČSSZ umožnila. Díky němu už lidé  nemusí chodit na úřad a navíc: formulář umí automaticky počítat. Je samozřejmě možné využít i klasický papírový tiskopis, OSVČ si ho mohou stáhnout z webu ČSSZ, vytisknout, vyplnit a doručit ho osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.  

Od roku 2004 se samostatná výdělečná činnost dělí na hlavní a vedlejší. Zda OSVČ vykonává hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost má vliv na povinnost platit zálohy na pojistné na  důchodové pojištění. Zatímco OSVČ vykonávající hlavní SVČ platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění vždy, tedy i když jsou ve ztrátě, OSVČ vykonávajícím vedlejší SVČ vzniká povinnost platit zálohy v případě, že příjmy OSVČ po odpočtu výdajů činily v roce 2007 alespoň 48 334 Kč. Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající SVČ vedlejší, musí vždy oznámit a doložit zákonné důvody příslušné správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději spolu s Přehledem o příjmech a výdajích za rok 2007.

POZOR: pokud OSVČ důvody vedlejší samostatné výdělečné činnosti nejpozději spolu s Přehledem o příjmech a výdajích za rok 2007 nedoloží, bude její činnost považována za hlavní, neboť k pozdějšímu doložení těchto důvodů nelze přihlédnout.

Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost se považuje osoba, která v roce 2007:

  • vykonávala zaměstnání a příjem z něj dosáhl alespoň dvanáctinásobku minimální mzdy, která platí k 1. lednu kalendářního roku, za který se posuzuje účast OSVČ na pojištění. Příjmem ze zaměstnání se rozumí vyměřovací základ pro odvod pojistného zaměstnanců (pro rok 2007 činí 12násobek minimální mzdy částku 96 000 Kč). Pokud je vykonáváno více zaměstnání, přihlíží se ke všem dosaženým příjmům,
  • měla nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo osobně pečovala o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost) či ve stupni IV (úplná závislost), pokud osoba závislá na péči jiné osoby, je osobou blízkou. Pokud není osobou blízkou, musí žít s OSVČ v domácnosti,
  • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
  • byla nezaopatřeným dítětem (studium),
  • byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí.

V současné době ČSSZ připravuje publikaci „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2008“. Půjde o přehledného průvodce, který formou otázek a odpovědí včetně praktických příkladů vysvětluje sociální zabezpečení OSVČ. Příručka bude dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ v celé České republice a rovněž si ji bude moci široká veřejnost stáhnout z webu z adresy http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/.