Muži prokazují péči o děti stejně jako ženy

Praha 5. 2. 2008

Pečuje-li muž o dítě do čtyř let věku, nemusí se už do dvou let od skončení péče hlásit na OSSZ/PSSZ/MSSZ k účasti na pojištění. A nemusí ani žádat o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče pro účely důchodového pojištění. Od poloviny roku 2007 pro něj platí stejná pravidla jako pro ženu. Ústavní soud totiž svým nálezem zrušil dosavadní právní úpravu, která obsahovala rozdíly v podmínkách účasti na důchodovém pojištění pečujících mužů a žen.

Podle původních právních předpisů ženy prokazovaly dobu péče o dítě do 4 let věku až spolu se žádostí o důchod. Muži však museli – v souvislosti s budoucím důchodem - ve dvouleté lhůtě od skončení péče o dítě do čtyř let věku podávat u příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a poté i návrh na zahájení řízení o době a rozsahu této péče. Pokud přihlášku podali později, dobu péče o dítě jim nebylo možné do důchodu započítat. Tuto úpravu považoval Ústavní soud za diskriminační a jako protiústavní ji ke dni 30. června 2007 svým nálezem č. 405/2006 Sb., zrušil.

Doba péče o dítě do 4 let věku ukončená po 30. červnu 2007 se tak podle zákona č. 152/2007 Sb., prokazuje u žen i mužů shodně. A to čestným prohlášením učiněným na předepsaném tiskopisu až při podávání žádosti o důchod.

Muži, kteří ukončili péči o dítě do 4 let věku kdykoliv od 1. ledna 1996 do 30. června 2007 a buď vůbec nepodali přihlášku k účasti na důchodovém pojištění, nebo ji podali opožděně, mohou zahájit (znovu zahájit) na OSSZ/PSSZ/MSSZ řízení o době a rozsahu takové péče. Tato možnost trvá do 30. června 2009.

Doba péče o dítě do 4 let věku je podle zákona tzv. náhradní dobou pojištění. Tedy obdobím, kdy trvá účast na důchodovém pojištění, aniž by bylo odváděno pojistné do důchodového systému. Pro nárok na důchod i výši dávky se celá doba péče o dítě hodnotí plně, tj. ze 100 %.